خانه ترجمه ها گالری

Young & Beautifull

  • نام آهنگ : Young & Beautifull
  • رکورد : 2013
  • طول آهنگ : 3:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey

ترجمه


[Verse 1]
I've seen the world, done it all
دنیا را دیده ام و هر کاری رو انجام داده ام
Had my cake now
کیک های تولدمو خوردم
Diamonds, brilliant
الماس ها ، برلیان
And Bel Air now
وحالا اهنگ بل ار
Hot summer nights, mid-July
شبهای داغ تابستان وسط جولای
When you and I were forever wild
هنگامی که من و تو پرشور بودیم
The crazy days, city lights
روزهای دیوونگی. چراغ های شهر
The way you'd play with me like a child
جوری که با من مثل یک بچه رفتار میکردی
[Chorus]
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I'm no longer young and beautiful?
وقتی که دیگه جوان و زیبا نیستم؟
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I've got nothing but my achin' soul?
وقتی که هیچی به جز روحی دردناک ندارم
I know you will
میدونم عاشقم میمونی
I know you will
میدونم عاشقم میمونی
I know that you will
میدونم که عاشقم میمونی
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I'm no longer beautiful?
وقتی که دیگه زیبا نیستم
[Verse 2]
I've seen the world, lit it up
من جهان را دیده ام،روشن اش کن
As my stage now
همانطور که صحنه ی من روشن است
Channeling angels in
فرشتگان احضارکننده هستند
The new age now
الان دوران جدیده
Hot summer days, rock and roll
روزهای گرم تابستان، راک اند رول
The way you'd play for me at your show
جوری که تو برام توی نمایشت بازی میکردی
And all the ways I got to know
و در این راه تمام چیزی که میدونم
Your pretty face and electric soul
چهره ی زیبا و روح پر تنش توست
[Chorus]
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I'm no longer young and beautiful?
وقتی که دیگه جوان و زیبا نیستم؟
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I've got nothing but my achin' soul?
وقتی که هیچی به جز روحی دردناک ندارم
I know you will
میدونم عاشقم میمونی
I know you will
میدونم عاشقم میمونی
I know that you will
میدونم که عاشقم میمونی
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I'm no longer beautiful?
وقتی که دیگه زیبا نیستم
[Bridge]
Dear Lord, when I get to Heaven
خدای عزیز ، وقتی من به بهشت رسیدم
Please let me bring my man
لطفا اجازه بده. مردم رو هم با خودم بیارم
When he comes, tell me that you'll let him in
وقتی که اومد ، بگو که اجازه میدی بیاد داخل
Father, tell me if you can
پدر، بهم بگو اگه میتونی
All that grace, all that body
ان همه افسونگری،تمام آن بدن
All that face, makes me wanna party
ان چهره، باعث میشه که بخوام جشن بگیرم
He's my sun, he makes me shine
او خورشید منه، باعث درخشیدنمه
Like diamonds
مثل الماس
[Chorus]
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I'm no longer young and beautiful?
وقتی که دیگه جوان و زیبا نیستم؟
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I've got nothing but my achin' soul?
وقتی که هیچی به جز روحی دردناک ندارم
I know you will
میدونم عاشقم میمونی
I know you will
میدونم عاشقم میمونی
I know that you will
میدونم که عاشقم میمونی
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I'm no longer beautiful?
وقتی که دیگه زیبا نیستم
[Outro]
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I'm no longer beautiful?
وقتی که دیگه زیبا نیستم
Will you still love me
ایا همچنان عاشقم میمونی؟
When I'm not young and beautiful?
زمانی که دیگه جوان زیبا نیستم