خانه ترجمه ها گالری

Yosemite

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Seasons may change
فصل ها ممکنه عوض بشن
But we won't change
ولی ما عوض نمی شیم
Isn't it sweet, how we, know that already?
خوب نیست که همین الان هم این رو می دونیم؟
Winter to Spring
از زمستون تا بهار
Spring back to Fall
از بهار تا پاییز
Isn't it cool how nothing here changes at all?
جالب نیست که هیچ چیز بین ما عوض نمی شه؟
[PRE-Chorus]
You make me feel I'm invincible
تو کاری می کنی که حس کنم من شکست ناپذیرم
Just like I wanted
دقیقاً همونطور که می خواستم
No more candle in the wind
دیگه یه شمع تو باد نیستم
It's not like I'm invisible
من نامرئی نیستم
Not like before when I
نه مثل زمانی که من
Was burning at both ends
از دو سمت داشتم می سوختم
[Chorus]
We did it for fun, we did it for free
ما برای تفریح انجامش دادیم، مجانی انجامش دادیم
I did it for you, you did it for me
من برای تو انجامش دادم، تو برای من انجام دادیش
We did it for the right reasons
ما برای دلایل درستی انجامش دادیم
We did it for the right reasons
ما برای دلایل درستی انجامش دادیم
[Verse 2]
Seasons may change
فصل ها ممکنه عوض بشن
But we won't change
ولی ما عوض نمی شیم
Isn't it strange how different we are from all of our friends?
عجیب نیست که ما از همه ی دوستامون متفاوتیم؟
Seasons will turn
فصل ها عوض می شن
The world it will turn
دنیا عوض می شه
The only thing we'll turn, is the pages of all the poems we burn
تنها چیزی که ما عوض می کنیم، برگه های دفتر شعری ان که می سوزونیم
[PRE-Chorus]
Honey, you make me feel I'm invincible
عزیزم، تو کاری می کنی من حس کنم غیر قابل شکستم
It's just like I wanted
اين شبيه اون چيزيه كه من ميخواستم
No more candle in the wind
دیگه یه شمع تو باد نیستم
It's not like I'm invisible
من نامرئی نیستم
Like I was before
طوری که قبلاً بودم
No more burning at both ends
دیگه از دو سمت نمی سوزم
[Chorus]
Now, I do it for fun, I do it for free
الان، برای تفریح انجامش می دم، مجانی انجامش می دم
I do it for you, you do it for me
برای تو انجامش دادم، تو برای من انجامش می دی
We did it for the right reasons
ما برای دلایل درستی انجامش دادیم
We did it for the right reasons
ما برای دلایل درستی انجامش دادیم
[Bridge]
I remember watching, How Green Was My Valley
یادم می آد خیابونمون چقدر سبز بود
Then I was thinking, "How deep was the canyon that you came from?"
بعد داشتم فکر می کردم، آن دره ای که ازش اومدی چقدر عمیقه؟
Television static was quite overwhelming
برفک تلوزیون منقلب کننده بود
Was it because of the cabin, the candles in the wind?
به خاطر خونه ی چوبیمون بود یا شمع های تو باد؟
[Chorus]
We've done it for fun, we've done it for free
ما برای فان انجامش دادیم، مجانی انجامش دادیم
I showed up for you, you showed up for me
من برای تو حاضر شدم، تو برای من حاضر شدی
We did it for the right reasons
ما برای دلایل درستی انجامش دادیم
We did it for fun, we did it for free
ما برای تفریح انجامش دادیم، مجانی انجامش دادیم
When I was young 'til eternity
زمانی که تا ابد جوون بودم
I'll do it for the right reasons
من برای دلایل درست انجامش می دم
Withstanding all the time, changes and seasons
با کل زمان و تغییرات و فصل ها مقابله می کنم
[Outro]
Right reasons
دلایل درست