خانه ترجمه ها گالری

Yayo

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[Verse 1]
I like the snake on your tattoo
از ماری که روی تتوت هست خوشم میاد
I like the ivy and the ink blue
از جوهر سرمه ای و آبیش خوشم میاد
Yayo, yes, you
اوهوم ، آره ، تو
Yayo
یِی یو
You have to take me right now
تو باید همین الان
From this dark trailer park life now
منواز این تریلِر تاریکِ پارک شده ی زندگی ببری
Yayo, how now?
اره تو . الان چطوري ؟
Yayo
یِی یو
[Chorus]
Put me onto your black motorcycle
من رو روی موتور سیکلت سیاهت بزار
'50s baby doll dress for my "I do", oh
لباس عروسکی دهه ۵۰ برای اینکه بگم بله
It only takes two hours to Nevada
فقط دو ساعت تا نِوادا زمان میبره
I wear your sparkle
من درخشش تو رو به تن کردم
You call me your mama
تو من رو مامان صدا میزنی
Let me put on a show for you, daddy
بزار برات نمایش اجرا کنم ، بابایی
Let me put on a show
بذار یه نمایش اجرا کنم
Let me put on a show for you, tiger
بزار برات یه نمایش اجرا کنم ، ببر من
Ahh-ah-ah, let me put on a show
آه آه آه ، بزار واست نمایش اجرا کنم
[Verse 2]
I need you like a baby when I hold you
من تورو مثله یه بچه وقتی بقلت میکنم میخوام
Like a druggie, like I told you
مثله یه متاد ، همون جوری که بهت گفتم
Yayo, yeah, you
اره تو،اره تو
Yayo
یِی یو
[Chorus]
Put me onto your black motorcycle
من رو روی موتور سیکلت سیاهت بزار
'50s baby doll dress for my "I do", oh
لباس عروسکی دهه ۵۰ برای اینکه بگم بله
It only takes two hours to Nevada
فقط دو ساعت تا نِوادا زمان میبره
I wear your sparkle
من درخشش تو رو به تن کردم
You call me your mama
تو من رو مامان صدا میزنی
Let me put on a show for you, daddy
بزار برات نمایش اجرا کنم ، بابایی
Let me put on a show
بذار یه نمایش اجرا کنم
Let me put on a show for you, tiger
بزار برات یه نمایش اجرا کنم ، ببر من
Ahh-ah-ah, let me put on a show
آه آه آه ، بزار واست نمایش اجرا کنم
[Bridge]
Hello, heaven
سلام بهشت
You are a tunnel lined
تو یه تونل هستی
With yellow lights
ک سقفش با چراغای زرد پوشیده شده
On a dark night
تو یه شب تاریک
Yayo, yes, you
اوهوم ، آره ، تو
Yayo
یِی یو
[Chorus]
Put me onto your black motorcycle
من رو روی موتور سیکلت سیاهت بزار
'50s baby doll dress for my "I do", oh
لباس عروسکی دهه ۵۰ برای اینکه بگم بله
It only takes two hours to Nevada
فقط دو ساعت تا نِوادا زمان میبره
I wear your sparkle
من درخشش تو رو به تن کردم
You call me your mama
تو من رو مامان صدا میزنی
Let me put on a show for you, daddy
بزار برات نمایش اجرا کنم ، بابایی
Let me put on a show
بذار یه نمایش اجرا کنم
Let me put on a show for you, tiger
بزار برات یه نمایش اجرا کنم ، ببر من
Ahh-ah-ah, let me put on a show
آه آه آه ، بزار واست نمایش اجرا کنم