خانه ترجمه ها گالری

Wildflower Wildfire

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Here's the deal
قضیه اینه
'Cause I know you wanna talk about it
چون میدونم میخوای راجع بهش حرف بزنیم
Here's the deal
قضیه اینه
I promise you, like, a million tomorrows
[که من] میلیون ها فردا رو بهت قول میدم
Here's the deal
قضیه اینه
What I can promise is I'll lie down
چیزی که میتونم قولشو بدم اینه که دراز خواهم کشید
Like a bed of wildflowers
شبیه یک رختخواب از گل های وحشی
And I'll always make the sheets
من همیشه ملافه هارو جوری آماده میکنم که
Smell like gardenias wild at your feet
بوی گاردنیا (نوعی گیاه)وحشی رو بده رو پاهات
And I nourish you hazily
و من تورو به طرز مبهمی تغذیه میکنم
[PRE-Chorus]
Baby I, I, I, I've been runnin' on stardust
عزیزم من، من، من روی گرد ستاره ها بودم(داروی لیتیوم)
Alone for so long
تنها، برای مدتی طولانی
I wouldn't know what hot fire was
نمیدونستم حس کنم و بفهمم آتشِ داغ چیه
Hot fire, hot weather, hot coffee, I'm better with you
آتش داغ، آب و هوای داغ،قهوه ی داغ، من با تو بهترم
It's strange, but it's true, darling
این عجیبه، ولی حقیقت داره عزیزم
[Chorus]
Not to turn into a wildfire
من به آتش وحشی تبدیل نخواهم شد
To light up your night
تا شب تورو روشن کنم
With only my smile and nothing that burns
فقط با لبخندم و نه چیزی که میسوزه(اینکارو میکنم)
Baby, I'll be like a wildflower
عزیزم من مثل یک گل وحشی خواهم بود
I live on sheer willpower
من در اراده ی محض زندگی خواهم کرد
I'll do my best never to turn into something
همه ی تلاشم رو میکنم که هرگز به چیزی تبدیل نشم
That burns, burns, burns
که می سوزه، می سوزه، میسوزه
Like the others baby, burns, burns, burns
شبیه بقیه عزیزم، که میسوزند، میسوزند، میسوزند
[Verse 2]
Here's the deal
قضیه اینه
'Cause I know you wanna talk about it
چون میدونم میخوای راجع بهش حرف بزنیم
Here's the deal
قضیه اینه
You say there's gaps to fill in, so here
تو میگی شکاف هایی(ابهاماتی) هست که باید روشن شه ،پس بیا!
Here's the deal
قضیه اینه
My father never stepped in
پدرم هرگز پا جلو نذاشت
When his wife would rage at me
وقتی همسرش(مادر لانا) بر من پرخاش میکرد
So I ended up awkward but sweet
پس من [دختری] بی دست و پا(خام) اما شیرین از آب در اومدم
Later than hospitals and still on my feet
بعد از بستری شدن ها در بیمارستان، و هنوز سرِپا هستم
Comfortably numb but with lithium came poetry
کرختی کامل [به علت مصرف لیتیوم،دارویی که به بیمار دوقطبی و یا افسرده داده میشه]، اما همراه با لیتیوم، شعر و شاعری هم اومد
[PRE-Chorus]
And baby I, I've been running on star drip
و عزیزم من، من قطره ستاره مصرف میکردم(منظورش لیتیوم هست که از ستاره های منفجرشده به وجود میاد)
IV's for so long
برای مدتی طولانی روی داروها
I wouldn't know how cruel the world was
پس من نمیتونستم بفهمم که دنیا چقدر خشن بود
Hot fire, hot weather, hot coffee, I'm better
آتش داغ، آب و هوای داغ،قهوه ی داغ، من بهترم
So I turn but I learn (it from you, babe)
پس من میچرخم، اما یاد میگیرم( از تو، عزیزم)
[Chorus]
Not to turn into a wildfire
من به آتش وحشی تبدیل نخواهم شد
To light up your night
تا شب تورو روشن کنم
With only my smile and nothing that burns
فقط با لبخندم و نه چیزی که میسوزه(اینکارو میکنم)
Baby, I'll be like a wildflower
عزیزم من مثل یک گل وحشی خواهم بود
I live on sheer willpower
من در اراده ی محض زندگی خواهم کرد
I promise that nothing will burn you
من قول میدم چیزی تو رو نخواهد سوزاند
Nothing will burn, burn, burn, burn
هیچ چیز نخواهد سوخت
Like the others baby, burns, burns, burns
شبیه بقیه عزیزم، که میسوزند، میسوزند، میسوزند
Burn, burn, burn
می سوزند میسوزند میسوزند
Like the others baby, burn, burn, burn
شبیه بقیه عزیزم میسوزند میسوزند میسوزند
[Outro]
It's you from whom I learn, learn, learn
این تو هستی که من ازش یاد میگیرم
It's you from whom I learn, learn, learn
این تو هستی که من ازش یاد میگیرم