خانه ترجمه ها گالری

Wild at Heart

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
What would you do if I told you
چی کار میکردی اگه بهت می گفتم
You make me crazy
تو منو دیوونه میکنی
To see your pretty pics on Sunset Boulevard?
تا ببینم عکس های قشنگت رو در غروب بلوار
And it makes me lazy
و این منو بی حال میکنه خسته میکنه
So I smoke cigarettes
پس من سیگار میکشم
Just to understand the smog
فقط برای اینکه دود رو بفهمم
[PRE-Chorus]
I love you lots like polka-dots
من خیلی دوست دارم مثل لکه های نقطه ای
You're killing me more
تو منو بیشتر می کشی
Than coffee pots and Insta' thots
تو داری منو بیشتر از قهوه جوش و فکرهای لحظه ای میکُشی
With every drop, I pour
با هر قطره ای که میریزم
And if I had to do it all again
و اگه مجبور بودم همش رو دوباره انجام بدم
I would because, babe, in the end
این کارو می کردم چون عزیزم، در آخر
It brought me here to you
این منو اینجا پیش تو آورد
[Chorus]
I left Calabasas, escaped all the ashes, ran into the dark
من Calabasas رو ترک کردم و از همه خاکستر ها گذشتم و به طرف تاریکی دویدم
And it made me wild, wild, wild at heart
و این منو وحشی کرد، وحشی، وحشی در قلب
The cameras have flashes, they cause the car crashes
دوربین هایی که فلش دارن، باعث تصادف ماشین ها میشن
But I'm not a star
ولی من یه ستاره نیستم
If you love me, you'll love me
اگه منو دوست داری س همیشه خواهی داشت
'Cause I'm wild, wild at heart
چون من وحشی ام، وحشی در قلب
If they love me, they'll love me
اگه منو دوست داری، منو دوست خواهی داشت
'Cause I'm wild, wild at heart
چون من وحشی ام، وحشی در قلب
[Verse 2]
What would you do if I wouldn't sing for them no more?
اگه من دیگه حاضر نبودم برای اونا بخونم چیکار میکردی؟
Like if you heard, I was out in the bars drinking Jack and Coke
مثلا اگه میشنیدی من در بار ها بودم جک و زغال میخوردم
Going crazy for anyone who would listen to my stories, babe?
دیوونه میشدم برای هرکسی که حاضر بود به داستان هام گوش بده، عزیزم؟
Time after time, I think about leaving
هر از گاهی، به رفتن فکر می کنم
But you know that I never do, just 'cause you keep me believing
ولی میدونی که هیچ وقت این کارو نمی کنم(نمیرم)، فقط چونکه تو باعث میشی به باورداشتن ادامه بدم
[PRE-Chorus]
I love you lots, despite the odds
خیلی زیاد دوست دارم، با وجود چیزای عجیب
You're killing me, John
تو داری منو می کشی،جان
And all these thoughts brought us apart
و همه فکرایی که مارو از هم جدا کردن
And that's okay, too
و اینم، اشکالی نداره
'Cause even in the worst of times
چون حتی در بدترین شرایط
You saw the best of me
تو بهترین من رو دیدی
And that's why I stay here with you
و برای همین من اینجا با تو میمونم
[Chorus]
I left Calabasas, escaped all the ashes, ran into the dark
من Calabasas رو ترک کردم و از همه خاکستر ها گذشتم و به طرف تاریکی دویدم
And it made me wild, wild, wild at heart
و این منو وحشی کرد، وحشی، وحشی در قلب
The cameras have flashes, they cause the car crashes
دوربین هایی که فلش دارن، باعث تصادف ماشین ها میشن
But I'm not a star
ولی من یه ستاره نیستم
If you love me, you'll love me
اگه منو دوست داری س همیشه خواهی داشت
'Cause I'm wild, wild at heart
چون من وحشی ام، وحشی در قلب
If you love me, you'll love me
اگه منو دوست داری س همیشه خواهی داشت
'Cause I'm wild, wild at heart
چون من وحشی ام، وحشی در قلب
[Outro]
'Cause, baby, I'm wild at heart
چون عزیزم، من قلبا وحشی ام
If you love me, you'll love me
اگه منو دوست داری س همیشه خواهی داشت
'Cause I'm wild at heart
چون من قلبا وحشی ام
Baby, I'm wild, wild at heart
عزیزم، من وحشی ام، قلبا وحشی ام
If they love me, they'll love me
اگه منو دوست داری، منو دوست خواهی داشت
'Cause I'm wild, wild at heart
چون من وحشی ام، وحشی در قلب
If they love me, they'll love me
اگه منو دوست داری، منو دوست خواهی داشت
'Cause I'm wild, wild at heart
چون من وحشی ام، وحشی در قلب