خانه ترجمه ها گالری

White mustang

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
Packin' all my things for the summer
چمدونمو برای تابستون بستم
Lyin' on my bed, it's a bummer, 'cause I
روى تخت دراز كشيدم ، خيلى احمقانس چون من
Didn't call when I got your number
وقتى شمارتو گرفتم زنگ نزدم
But I liked you a lot
ولی ازت خیلی خوشم اومده بود
Slippin' on my dress in soft filters
بین فیلترای نرم پیراهنم روی تنم سر میخوره
Everybody said you're a killer, but I
همه گفتند تو یک قاتل هستی
Couldn't stop the way I was feelin'
نمیتونستم حسی رو که داشتم انکار کنم
The day your record dropped
روزی که آلبومت منتشر شد
[Chorus]
The day I saw your white Mustang
روزی که اسب سفید وحشیتو دیدم (mustang اسم یه نوع ماشین هم هست )
Your white Mustang
اسب سفید وحشیتو
The day I saw your white Mustang
روزی که اسب سفید وحشیتو دیدم (mustang اسم یه نوع ماشین هم هست )
Your white Mustang
اسب سفید وحشیتو
[Verse 2]
Caught up in my dreams and forgettin'
توی رویاهام گیر افتادم و فراموش کردم
I've been actin' like armageddon, 'cause you
من داشتم مانند مبارزه نهایی رفتار میکردم چون تو
Held me in your arms just a little too tight
منو تو دستات نگه داشتی فقط یکم محکم تر
That's what I thought
این چیزی بود که من فکر کردم
Summer's meant for lovin' and leavin'
تابستون یعنی دوست داشتن و ترک کردن
I was such a fool for believin' that you
من خیلی احمق بودم که باور کردم تو
Could change all the ways you've been livin'
میتونستی تموم روش های زندگیتو عوض کنی
But you just couldn't stop
اما تو نمیتونستی
[Chorus]
The day I saw your white Mustang
روزی که اسب سفید وحشیتو دیدم (mustang اسم یه نوع ماشین هم هست )
Your white Mustang
اسب سفید وحشیتو
The day I saw your white Mustang
روزی که اسب سفید وحشیتو دیدم (mustang اسم یه نوع ماشین هم هست )
Your white Mustang
اسب سفید وحشیتو
[Bridge]
And you're revvin' and revvin' and revvin' it up
تو دوباره زنده میشی و دوباره زنده میشی و دوباره زنده میکنی
And the sound, it was frightenin'
و اون صدا ، خیلی ترسناک بود
And you were gettin' a part of that
و تو داشتی قسمتی از اونو میگرفتی
You're gonna hit me like lightnin'
تو مثل صاعقه با من برخورد میکنی
[Chorus]
White Mustang
اسب سفید وحشی
Your white Mustang
اسب سفید وحشیتو
The day I saw your white Mustang
روزی که اسب سفید وحشیتو دیدم
Said you're a wild Mustang
گفتی که تو یه اسب سفید وحشی ای
[Outro]
You're gonna hit me like lightnin'
تو مثل صاعقه با من برخورد میکنی
You're gonna hit me like lightnin'
تو مثل صاعقه با من برخورد میکنی