خانه ترجمه ها گالری

White Dress

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Sun stare, don't care with my head in my hands thinking of a simpler time
به خورشید خیره میشم (منظور لانا sungazing هست) ، اهمیتی نمیدم (که برای چشمانم خوب نیست) سرم رو بین دستهایم نگه داشتم و به زمان های ساده تر (قدیم) فکر میکنم
Like Sun Ra, feel small, but I had it under control every time
مانند sun ra (خواننده جاز 1993-1914 که ادعا میکرد از فضا به زمین برای ایجاد صلح توسط موزیکش آمده !) احساس کم بودن میکنم ولی اون رو هر دفعه تحت کنترل دارم
[Chorus]
When I was a waitress wearing a white dress
وقتی که پیشخدمت بودم لباس سفید می پوشیدم
Look how I do this, look how I got this
ببین چطور انجامش میدم، ببین چطور از پسش برمیام
I was a waitress working the night shift
من یه پیشخدمت بودم تو شیف شب کار می کردم
You were my man, felt like I got this
تو مرد من بودی، حس می کردم از پسش برمیام
Down at the Men in Music Business Conference
پیش مردا در کنفرانس کسب و کار موسیقی
Down in Orlando, I was only 19
در اورلاندو، فقط ۱۹ سالم بود
Down at the Men in Music Business Conference
پیش مردا در کنفرانس کسب و کار موسیقی
I only mention it 'cause it was such a scene
عجب صحنه ای بود، فقط برای همین بهش اشاره میکنم
And I felt seen
و حس کردم دیده شدم
Mmh, mmh-mmh-mmh-mmh, mhm
هممم، هممم ، هممم ، هممم ، همم ، همم
[Verse 2]
Summer, sizzling
تابستون گرمی
Listening to jazz out on the lawn
روی چمن به جاز گوش میدادم
Listening to White Stripes when they were white-hot
به white striped گوش میکردیم وقتی که پر از احساس بودن
Listening to rock, all day long
تمام روز به راک گوش میدادم
[Chorus]
When I was a waitress wearing a tight dress, handling the heat
وقتی که پیشخدمت بودم لباس سفید می پوشیدم
I wasn't famous, just listening to Kings of Leon to the beat
اونموقع معروف نبودم و به گروه راک اه kings of Leon و بیت اشون گوش میدادم
Like, look at how I got this
این طوری ، ببین چطور از پسش برمیام
Look how I got this, just singing in the street
ببین چطور از پسش برمیام، فقط تو خیابون میخوندم
Down at the Men in Music Business Conference
پیش مردا در کنفرانس کسب و کار موسیقی
I felt free 'cause I was only 19
من احساس آزادی کردم چون فقط 19 سال داشتم
Such a scene
چه صحنه ای
[Bridge]
Summer, summer's almost gone
تابستون، تابستون تقریبا رفته (اشاره به آهنگی که جیم موریسن در اون شرکت کرده از گروه the doors)
We were talking about life, we were sitting outside 'til dawn
ما در مورد زندگی صحبت میکردیم در حالی که بیرون مینشستیم تا خود غروب
But I would still go back
ولی من هنوز برمیگشتم
If I could do it all again, I'd fly
اگه میتونستم همش رو دوباره انجام بدم، پرواز میکردم
Because it made me feel, made me feel like a god
چون این باعث شد حس کنم، باعث شد حس کنم یه خدا هستم
'Cause it made me feel, made me feel like a god
چون این باعث شد حس کنم، باعث شد حس کنم یه خدا هستم
Somehow it made me feel, made me feel like a god
چون این باعث شد حس کنم، باعث شد حس کنم یه خدا هستم
[Chorus]
When I was a waitress wearing a white dress
وقتی که پیشخدمت بودم لباس سفید می پوشیدم
Look how I do this, look how I got this
ببین چطور انجامش میدم، ببین چطور از پسش برمیام
I was a waitress working the night shift
من یه پیشخدمت بودم تو شیف شب کار می کردم
You were my man, felt like I got this
تو مرد من بودی، حس می کردم از پسش برمیام
Down at the Men in Music Business Conference
پیش مردا در کنفرانس کسب و کار موسیقی
Down in Orlando, I was only 19
در اورلاندو، فقط ۱۹ سالم بود
Down at the Men in Music Business Conference
پیش مردا در کنفرانس کسب و کار موسیقی
I only mention it 'cause it was such a scene
عجب صحنه ای بود، فقط برای همین بهش اشاره میکنم
And I felt seen
و حس کردم دیده شدم
Mmh, mmh-mmh-mmh-mmh, mhm
هممم، هممم ، هممم ، هممم ، همم ، همم
When I was a waitress wearing a tight dress
وقتی که پیشخدمت بودم یه لباس تنگ میپوشیدم
Like, look how I do it, look how I got this
این طور، ببین چطور انجامش میدم، ببین چطور از پسش برمیام
I was a waitress wearing a tight dress
من یه پیشخدمت بودم لباس تنگ میپوشیدم
Like, look who would do this, look who would got this
این طور، ببین کی میتونست انجامش بده، ببین کی از پسش برمیومد
[Outro]
It made me feel, made me feel like a god
این باعث شد حس کنم، باعث شد حس کنم یه خدام
It kinda makes me feel, like maybe I was better off
این یه جورایی باعث شد حس کنم، شاید وضع بهتری داشته باشم
'Cause it made me feel, made me feel like a god
چون این باعث شد حس کنم، باعث شد حس کنم یه خدا هستم
Kinda makes me feel like maybe I was better off
یه جورایی باعث میشه حس کنم شاید وضع بهتری داشته باشم