خانه ترجمه ها گالری

Ultraviolence

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
He used to call me DN
اون صدام میکرد دی اِن
That stood for Deadly Nightshade
" دی اِن " خلاصه گیاه تاجریزی مرگ بار بود
Cause I was filled with poison
چون من مملو از زهر بودم
But blessed with beauty and rage
اما با زیبایی و خشم تقدیس شده بودم
Jim told me that
جیم اونو بهم گفت
He hit me and it felt like a kiss
اون منو زد و این ضربه حسی شبیه به بوسه داشت
Jim brought me back
جیم منو برگردوند
Reminded me of when we were kids
منو یاد زمانی که بچه بودیم انداخت
[Chorus]
With his Ultraviolence
با خشونت افراطیـش
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
I can hear sirens, sirens
میتونم صدای سایرن ها رو بشنوم، سایرن ها (پری های دریایی خوش صدای اساطیری یونان باستان)
He hit me and it felt like a kiss
اون منو زد و این ضربه حسی شبیه به بوسه داشت
I can hear violins, violins
میتونم صدای ویلون ها رو بشنوم، ویلون ها
Give me all of that Ultraviolence
تمام اون فرا خشونت ( خشونت افراطی ) رو به من بده
[Verse 2]
He used to call me poison
اون منو صدا میکرد زهر
Like I was poison ivy
مثل اینکه پیچک سمی بودم
I could have died right there
میتونستم همون جا بیوفتم بمیرم
Cause he was right beside me
چون اون درست کنارم بود
Jim raised me up
جیم منو بزرگم کرد
He hurt me but it felt like true love
اون بهم آسیب زد اما این آسیب حسی مثل عشق واقعی داشت
Jim taught me that
جیم بهم یاد داد که
Loving him was never enough
اونو دوست داشتن هیچوقت کافی نبود
[Chorus]
With his Ultraviolence
با خشونت افراطیـش
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
I can hear sirens, sirens
میتونم صدای سایرن ها رو بشنوم، سایرن ها (پری های دریایی خوش صدای اساطیری یونان باستان)
He hit me and it felt like a kiss
اون منو زد و این ضربه حسی شبیه به بوسه داشت
I can hear violins, violins
میتونم صدای ویلون ها رو بشنوم، ویلون ها
Give me all of that Ultraviolence
تمام اون فرا خشونت ( خشونت افراطی ) رو به من بده
[Bridge]
We could go back to New York
میتونیم به نیویورک برگردیم
Loving you was really hard
عاشق تو بودن خيلي سخت هست
We could go back to Woodstock
میتونیم به ووداستاک برگردیم
Where they don't know who we are
جايي كه ما رو نشناسن
Heaven is on Earth
بهشت روی زمینِ
I would do anything for you, babe
من حاضرم هرکاری برای تو انجام بدم عزیزم
Blessed is this union
فکر کنم این تقدیرمونه
Crying tears of gold like lemonade
من اشکـهای طلایی مثل لیموناد ميريزم
[Interlude]
I love you the first time, I love you the last time
تو اولین و آخرین عشق منـی و من تحت هر شرایطـی عاشقـت میمونم
Yo soy la princesa, comprende mis white lines
من یه شاهزاده ـم،این خطـهای سفیدم بفهم
Cause I'm your jazz singer and you're my cult leader
چون من خواننده جـاز(آرام بخش) تو هستم و تو رهبر دين ومذهبي مني
I love you forever, I love you forever
و براي هميشه عاشقت ميمونم
[Chorus]
With his Ultraviolence
با خشونت افراطیـش
(Lay me down tonight)
(امشب با من دراز بکش)
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
(Lay me down tonight)
(در بی رحمی من)
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
(Lay me down tonight)
(امشب با من دراز بکش)
Ultraviolence
فرا خشونت ( خشونت افراطی )
(Riviera Girls)
( دختران ریویِرا )
I can hear sirens, sirens
میتونم صدای سایرن ها رو بشنوم، سایرن ها (پری های دریایی خوش صدای اساطیری یونان باستان)
He hit me and it felt like a kiss
اون منو زد و این ضربه حسی شبیه به بوسه داشت
I can hear violins, violins
میتونم صدای ویلون ها رو بشنوم، ویلون ها
Give me all of that Ultraviolence
تمام اون فرا خشونت ( خشونت افراطی ) رو به من بده