خانه ترجمه ها گالری

Tulsa Jesus Freak

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Chorus]
You should stay real close to Jesus
تو باید واقعا به عیسی نزدیک بمونی
Keep that bottle at your hand, my man
اون بطری رو در دستت نگهدار، مرد من
Find your way back to my bed again
راهت رو به تخت من دوباره پیدا کن
Sing me like a Bible hymn
من رو مثل سرود انجیل بخون
We should go back to Arkansas
ما بهتره به آرکانزاس برگردیم
Trade this body for that can of Gin
این بدن رو با یه قوطی جین (یه نوع مشروب) مبادله کنیم
Like a little piece of heaven
مثل یه تیکه کوچک از بهشت
No more candle in the wind
دیگه شمع توی باد نیستیم (کنایه از ضعیف و ناتوان نبودن)
[Verse 1]
You should come back to our place, baby
تو باید پیش ما برگردی، عزیزم
Don't be afraid of our love
از عشق ما نترس
On the second floor, darling
در طبقه دوم ،عزیزم
In the second flat, hurry up
در آپارتمون دوم ،عجله کن
'Cause down in Arkansas, the stores are all closed
چون در آرکانزاس همه فروشگاه ها بستن
The kids in their hoodies, they dance super slow
بچه ها هودی پوشیدن،اونا خیلی اروم میرقصن
We're white-hot forever
ما تا ابد بسیار جذابیم
And only God knows
و فقط خدا میدونه
[Chorus]
You should stay that close to Jesus
(تو باید به عیسی اونقدر نزدیک باشی)
Keep that bottle at your hand, my man
اون بطری رو در دستت نگهدار، مرد من
Find your way back to my bed again
راهت رو به تخت من دوباره پیدا کن
Sing me like a Bible hymn
من رو مثل سرود انجیل بخون
We should go back to Arkansas
ما بهتره به آرکانزاس برگردیم
Trade this body for that can of Gin
این بدن رو با یه قوطی جین (یه نوع مشروب) مبادله کنیم
Like a little piece of heaven
مثل یه تیکه کوچک از بهشت
No more candle in the wind
دیگه شمع توی باد نیستیم (کنایه از ضعیف و ناتوان نبودن)
[Hook]
We'll be white-hot forever
ما تا ابد پر از شور و اشتیاق میمونیم
We're white-hot forever
ما تا ابد بسیار جذابیم
We'll be white-hot forever and ever and ever, amen
ما تا همیشه تا ابد بسیار جذاب خواهیم بود، آمین
[Verse 2]
Could I come back to the ranch, baby?
میتونم به مزرعه برگردم عزیزم؟
I had to get away for a while
باید یه مدت دور می شدم
Just to rest my nerves, darling
تا فقط اعصابم رو آروم کنم، عزیزم
Can I make you laugh with a smile?
می تونم با یه لبخند بخندونمت؟
You knew when you chose me
وقتی من رو انتخاب کردی میدونستی
I was nothing but ordinary
من هیچی به جز معمولی نبودم
And now the wind's blowing
و حالا وزش باد
Reminding you of what you know
چیزی رو که میدونی بهم یادآوری میکنه
[Chorus]
You should stay real close to Jesus
تو باید واقعا به عیسی نزدیک بمونی
Keep that bottle at your hand, my man
اون بطری رو در دستت نگهدار، مرد من
Find your way back to my bed again
راهت رو به تخت من دوباره پیدا کن
Sing me like a Bible hymn
من رو مثل سرود انجیل بخون
We should go back to Arkansas
ما بهتره به آرکانزاس برگردیم
Trade this body for that can of Gin
این بدن رو با یه قوطی جین (یه نوع مشروب) مبادله کنیم
Like a little piece of heaven
مثل یه تیکه کوچک از بهشت
No more candle in the wind
دیگه شمع توی باد نیستیم (کنایه از ضعیف و ناتوان نبودن)
[Hook]
We'll be white-hot forever
ما تا ابد پر از شور و اشتیاق میمونیم
White-hot forever
بسیار جذاب برای همیشه
White-hot forever and ever and ever, the end
بسیار جذاب تا همیشه تا ابد ، تا پایان
White-hot forever
بسیار جذاب برای همیشه
White-hot forever
بسیار جذاب برای همیشه
White-hot forever and ever and ever, amen
بسیار جذاب تا همیشه تا ابد ، آمین
[Outro]
You should stay real close to Jesus
تو باید واقعا به عیسی نزدیک بمونی
(If you don't pray, you'll never learn)
اگه دعا نکنی، هیچ وقت یاد نمیگیری
(You know what I'm saying?) find your way back to my bed again
میدونی دارم چی میگم؟ راهت رو به تخت من دوباره پیدا کن
Sing me like a Bible hymn
من رو مثل سرود انجیل بخون
We should go back to Arkansas (I like living here)
بهتره به آرکانزاس برگردیم دوس دارم اونجا زندگی کنم
Trade this body for that can of Gin
این بدن رو با یه قوطی جین (یه نوع مشروب) مبادله کنیم
Like a little piece of heaven
مثل یه تیکه کوچک از بهشت
No more candle in the wind
دیگه شمع توی باد نیستیم (کنایه از ضعیف و ناتوان نبودن)