خانه ترجمه ها گالری

Thunder

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
You roll like thunder when you come crashing in
تو مثه یه آذرخش میپیچی، وقتی میای که همه چی رو خراب کنی
Town ain't been the same since you left with all your friends
از وقتی که تو و دوستات رفتید، شهر مثه سابق نیست
You roll like thunder when you come crashing in
تو مثه یه آذرخش میپیچی، وقتی میای که همه چی رو خراب کنی
Regattas in the wind, that's why you're visiting
(مثه) رگاتا توو باد (نوعی قایق سرعتی و مسابقه ای) این دلیل سر زدنته
[PRE-Chorus]
You act like fucking Mr. Brightside when you're with all your friends
تو مثل یه آقای فاکینکِ خوش بین رفتار میکنی وقتی که با همه دوستاتی
But I know what you're like when the party ends
اما من میدونم وقتی که مهمونی تموم بشه تو چجوری میشی
[Chorus]
Just do it
فقط انجامش بده
Just do it, don't wait
فقط انجامش بده، صبر نکن
Just do it
فقط انجامش بده
Just do it, don't wait
فقط انجامش بده، صبر نکن
[Verse 2]
You roll like thunder, pouring all your drinks
تو مثل یک رعد میچرخی و همه نوشیدنیاتو دور میریزی
The party's lit and you, my friend, half-cut when it begins
تو و یه مهمونی گرم شده، دوست من، نصفه ـست وقتی که شروع میشه
You roll like thunder, you're tryna catch that wind
تو مثه یه آذرخش میپیچی، سعی میکنی باد رو بگیری
That lightning in the bottle, that moonbeam in your hand
اون صاعقه توی بطری، اون پرتؤ ماه توی دستات
[PRE-Chorus]
And you try to see the bright side when each new day begins
وقتی که هر روزِ جدیدی شروع میشه، سعی میکنی که نیمه پر لیوانو ببینی
But you're not satisfied at the rainbows end
ولی وقتی که رنگین کمون تموم میشه راضی نیستی
[Chorus]
Just do it
فقط انجامش بده
Just do it, don't wait
فقط انجامش بده، صبر نکن
Just do it
فقط انجامش بده
Just do it, don't wait
فقط انجامش بده، صبر نکن
[Bridge]
'Cause if you're on fire, you're on fire
چون وقتی که توی شور و هیجان باشی، دیگه روی دوری
Just keep burning, 'til rain
همین طوری به سوزوندن ادامه بده، تا بارون بیاد
Baby, keep me ablaze
عزیزم، منو شعله ور نگه دار
Honey, if you're on fire, you're on fire
عزیزم، اگه توی شور و هیجان باشی، دیگه روی دوری (اگه انرژی داشته باشی، نمیشه جلوتو گرفت)
Just keep burning, keep me alive
همین طوری به سوزوندن ادامه بده، منو زنده نگه دار
Spare your blade
تیغه ت رو به من ببخش
[Chorus]
Just do it
فقط انجامش بده
Just do it, don't wait
فقط انجامش بده، صبر نکن
If hello just means goodbye then, honey, better walk away
اگه سلام یعنی بدرود، پس عزیزم بهتره که ولش کنم و برم
Just do it
فقط انجامش بده
Just do it, don't wait
فقط انجامش بده، صبر نکن
If hello just means goodbye then, baby, better walk away
اگه سلام یعنی بدرود، پس عزیزم بهتره که ولش کنم و برم
Just do it
فقط انجامش بده
Just do it, don't wait
فقط انجامش بده، صبر نکن
'Cause I don't wanna wait
(چون نمی خوام منتظر بمونم)
Just do it
فقط انجامش بده
Just do it, don't wait
فقط انجامش بده، صبر نکن
[Outro]
(Just do it)
فقط انجامش بده
(Just do it, don't wait)
فقط انجامش بده، صبر نکن
If you're on fire (just do it), you're on fire
اگه روی دور باشی (فقط انجامش بده)، دیگه روی دوری (نمیشه جلوتو گرفت)
You should just keep burning (just do it, don't wait)
تو باید فقط به سوزوندن ادامه بدی (فقط انجامش بده، صبر نکن)
(Just do it)
فقط انجامش بده
(Just do it, don't wait)
فقط انجامش بده، صبر نکن