خانه ترجمه ها گالری

The next best american record

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
My baby used to dance underneath my architecture
عشق من عادت داشت زیر خونه من برقصه
To the Houses of the Holy, smokin' on them cigarettes
تو کلیسا سیگار بکشه
My baby used to dance underneath my architecture
عشق من عادت داشت زیر خونه من برقصه
He was cool as heck
اون باحال ترین حالت ممکن بود
He was cool as heck
اون باحال ترین حالت ممکن بود
[Pre-Chorus]
And we were so obsessed with writing the next best American record
و ما خیلی درگیر این بودیم که بهترین آهنگ بعدی آمریکا رو بنویسیم
That we give all we had 'til the time we got to bed
تا جایی که توان داشتیم تا قبل اینکه بریم تو رخت خواب مایه می ذاشتیم
'Cause we knew we could
چون می دونستیم که می تونیم انجامش بدیم
We were so obsessed with writing the next best American record
ما خیلی درگیر نوشتن بهترین آهنگ بعدی آمریکا بودیم
'Cause we were just that good
چون که به اون خوبی بودیم
It was just that good
دقیقا به همون خوبی بودیم
[Chorus]
Whatever's on tonight
هر اتفاقی امشب بیفته
I just wanna party with you
من می خوام با تو امشب پارتی بگیرم
Topanga's hot tonight
تپانگا ( یه شهر تو کالیفرنیا) گرمه امشب
I'm takin' off my bathing suit
من لباس حمومم رو دارم در میارم
You made me feel like...
تو کاری کردی که حس کنم
There's somethin' that I never knew−
چیزی هست که هیچ وقت نمیدونستم
I wanted
می خواستم
[Verse 2]
My baby used to dance underneath my architecture
عشق من عادت داشت زیر خونه من برقصه
He was '70s in spirit, '90s in his frame of mind
روحش تو دهه ۷۰ بود ولی طرز تفکرش دهه ۹۰
My baby used to dance underneath my architecture
عشق من عادت داشت زیر خونه من برقصه
We lost track of space
فضا از دستمون رفت
We lost track of space
زمان از دستمون رفت
[Pre-Chorus]
And we were so obsessed with writing the next best American record
و ما خیلی درگیر این بودیم که بهترین آهنگ بعدی آمریکا رو بنویسیم
That we give all we had 'til the time we got to bed
تا جایی که هر توانی داشتیم تا قبل اینکه بریم تو رخت خواب مایه می ذاشتیم
'Cause we knew we could
چون می دونستیم که می تونیم انجامش بدیم
We were so obsessed with writing the next best American record
ما خیلی درگیر نوشتن بهترین آهنگ بعدی آمریکا بودیم
'Cause we were just that good
چون که به اون خوبی بودیم
It was just that good
دقیقا به همون خوبی بودیم
[Chorus]
Whatever's on tonight
هر اتفاقی امشب بیفته
I just wanna party with you
من می خوام با تو امشب پارتی بگیرم
Topanga's hot tonight
تپانگا ( یه شهر تو کالیفرنیا) گرمه امشب
I'm takin' off my bathing suit
من لباس حمومم رو دارم در میارم
You made me feel like...
تو کاری کردی که حس کنم
There's somethin' that I never knew−
چیزی هست که هیچ وقت ندونستم
I wanted
می خواستم
We play the Eagles down in Malibu
ما عقاب بازی می کردیم تو مالیبو
And I want it
و می خوامش
[Bridge]
It's you—all the roads lead to you
تکیی، همه جاده ها به تو ختم میشه
Everything I want and do
هر کاری که می خوام انجام بدم
All the things that I say
و هر چیزی که من میگم
It's true—all the roads lead to you
حقیقته، و همه جاده ها به سمت تو سوق می کنن
Like the 405 I drive through
مثل جاده 405 که ازش رد شدم
Every night and every day
هر شب و هر روز
I see you for who you really are
من تو واقعی رو می بینم
Why the thousands of girls love
دلیل این که چرا هزاران دختر
The way Bill plays guitar
عاشق نحوه گیتار زدن بیلی هستن
[Chorus]
Whatever's on tonight
هر اتفاقی امشب بیفته
I just wanna party with you
می خوام با تو امشب پارتی بگیرم
Topanga's hot tonight
تپانگا ( یه شهر تو کالیفرنیا) گرمه امشب
I'm takin' off my bathing suit
من لباس حمومم رو دارم در میارم
You made me feel like...
تو کاری کردی که حس کنم
There's somethin' that I never knew−
چیزی هست که هیچ وقت ندونستم
I wanted
می خواستم
We play the Eagles down in Malibu
ما عقاب بازی می کردیم تو مالیبو
And I want it
و می خوامش
There's somethin' that I never knew−
چیزی هست که هیچ وقت ندونستم
I wanted
می خواستم