خانه ترجمه ها گالری

Text Book

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
I guess you could call it textbook
فک میکنم میتونید یه کتاب بدونیدش
I was looking for the father I wanted back
من دنبال یه پدر می گشتم میخواستم برگرده
And I thought I found it in Brentwood
و من فکر میکردم توی بنتوود پیداش کردم
It seemed only appropriate you'd easily had my back
تنها زمانی مناسب به نظر می رسید که به راحتی هوامو داشتی
[PRE-Chorus]
And then there was the issue of her
و یه دفعه مسئله اون بود (مامان لانا)
I didn't even like myself, or love the life I had
من حتی خودم رو هم دوست نداشتم ، یا عاشق زندگی که داشتم نبودم
And there you were with shinin' stars standin' blue with open arms
و تو بودی با ستاره های درخشان به صورت واضح با آغوش های باز ایستاده بودن
You touched the detriment most of the friends I knew already had
تو ضرر زدی , بیشتر دوستایی که میشناسم درحال حاضر اینکارو کردن
[Chorus]
You've got a Thunderbird, my daddy had one, too
تو یه تاندر برد داری ، پدرم هم یکی داشت
Let's rewrite history, I'll do this dance with you
بیا تاریخو دوباره بنویسیم ، من این رقصو با تو انجام میدم
You know I'm not that girl, you know I'll never be
تو می دونی من اون دختر نیستم ، هیچوقت نخواهم بود
Maybe just the way we're different could set me free
شاید اینطوری که ما با هم متفاوتیم میتونست منو آروم و رها کنه
[Chorus]
There we were, screamin', "Black Lives Matter"
ما black lives matter رو فریاد می زدیم (تظاهرات تو آمریکا پس از کشته شدن جرج فلوید)
In a crowd, by the Old Man River
توی جمعیت کنار رودخونه مرد پیر
And I saw you saw who I am
و من دیدم تو فهمیدی من کیم
God, I wish I was with my father
خدایا کاش من همراه پدرم بودم
He could see us in all our splendor
اون میتونست مارو تو دوران شکوه و عظمتمون ببینه
All the things I couldn't want for him
و چیزهایی که من نمیتونستم براش بخوام
[Hook]
I screamed for them, oh, oh
من براشون فریاد زدم ، اوه ، اوه
I screamed for them, ah-ah
من براشون فریاد زدم ، آه ، آه
[Verse 2]
Could we do this dance again?
میشه ما این رقصو دوباره انجام بدیم؟
Do you think if I go blonde we could get our old love back?
فکر می کنی اگه دوباره بلوند بشم میتونیم عشق قدیمیمون رو برگردونیم
I guess this is really the end
فک کنم این دیگه واقعا آخرشه
I never felt jealous before this year, but I'm jealous now
من هیچوقت قبل امسال حسادت نکردم ،ولی الان حسودم
[PRE-Chorus]
People say we're too much alike
مردم میگن ما زیادی سرزنده ایم
But maybe, finally, that'll make it right in the end
اما شاید ، اگه بمیرم کار درستی به نظر ییاد
Of all these sleepless nights
تو این شب های بی خوابی
Other men I met felt right
مرد های دیگه ای رو دیدم بهشون حس خوبی داشتم
Would smile at you and stick a knife in your back
ممکنه تو روت لبخند بزنن و از پشت بهت چاقو
Finally, I met you, so I'm not wonderin' why
و در آخر من تورو دیدم و برام عجیب نیست
[Chorus]
You've got a Thunderbird, my daddy had one too
تو یه تاندر برد داری ، پدرم هم یکی داشت
Let's rewrite history, I'll do this dance with you
بیا تاریخو دوباره بنویسیم ، من این رقصو با تو انجام میدم
You know I'm that not that girl, you know I'll never be
تو می دونی من اون دختر نبودم ، من هیچوقت نخواهم بود
Maybe just the way we're different could set me free
شاید اینطوری که ما با هم متفاوتیم میتونست منو آروم و رها کنه
[Chorus]
There we were, screamin', "Black Lives Matter"
ما black lives matter رو فریاد می زدیم (تظاهرات تو آمریکا پس از کشته شدن جرج فلوید)
In a crowd, by the Old Man River
توی جمعیت کنار رودخونه مرد پیر
And I saw you saw who I am
و من دیدم تو فهمیدی من کیم
God, I wish I was with my father
خدایا کاش من همراه پدرم بودم
He could see us in all our splendor
اون میتونست مارو تو دوران شکوه و عظمتمون ببینه
All the things I couldn't want for him
و چیزهایی که من نمیتونستم براش بخوام
[Hook]
I screamed for them, oh, oh
من براشون فریاد زدم ، اوه ، اوه
I screamed for them, ah-ah
من براشون فریاد زدم ، آه ، آه
[Outro]
Old Man River keeps rollin'
رود خونه اولد من به خروشیدن ادامه میده
With or without him
با یا بدون اون (اشاره به ترانه ای قدیمی)
Old Man River keeps rollin'
رود خونه اولد من به خروشیدن ادامه میده
Without him, oh, my old man
با یا بدون اون ، مرد پیر من (پدرش)
Old Man River keeps rollin', oh
اولد من به خروشیدن ادامه میده ، اوه