خانه ترجمه ها گالری

Terrence loves you

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
You are what you are
تو همون چیزی که هستی
I don't matter to anyone
من برای کسی مهم نیستم
But Hollywood legends will never grow old
ولی اسطوره های هالیوود هرگز پیر نمیشن
And though our love was hidden
و حتی با وجود اینکه عشقمون پنهانی بود
It will never grow cold
هیچوقت سرد نمیشه
[Chorus]
But I lost myself when I lost you
ولی وقتی تورو از دست دادم خودم رو گم کردم
But I still got jazz when I've got those blues
ولی هنوز وقتی آهنگ بلوز میخونم، جاز هم میتونم بخونم
And I lost myself when I lost you
و خودم رو گم کردم وقتی که تورو از دست دادم
And I still get trashed, darling, when I hear your tunes
و هنوز وقتی که اهنگات رو میشنوم، عزیزم، بهم آسیب میرسه
[Verse 2]
But you are who you are
ولی تو همونی که هستی
I won't change you for anything
تورو با هیچ چیز عوض نمیکنم
For when you are crazy
برای وقتی که دیوونه ای
I'll let you be bad
میزارم که بد باشی
I'll never dare change thee to what you are not
جرات نمیکنم که تورو با چیزی که نیستی عوض کنم
[Chorus]
But I lost myself when I lost you
ولی وقتی تورو از دست دادم خودم رو گم کردم
But I still got jazz when I've got those blues
ولی هنوز وقتی آهنگ بلوز میخونم، جاز هم میتونم بخونم
I lost myself when I lost you
و خودم رو گم کردم وقتی که تورو از دست دادم
And I still get trashed, darling, when I hear your tunes
و هنوز وقتی که اهنگات رو میشنوم، عزیزم، بهم آسیب میرسه
[Bridge]
I put the radio on, hold you tight in my mind
رادیو رو روشن میکنم، تورو به ذهنم محکم به خاطر میسپرم
Isn't strange that you're not here with me
عجیب نیست که اینجا همراه من نیستی
But I'm putting all the lights on in the television
ولی من دارم همه نور تلویزیون رو روشن میکنم
Trying to transmit, can you hear me?
سعی میکنم که صدام رو بهت برسونم، صدام رو میشنوی؟
Ground control to Major Tom
(اشاره به آهنگ Space Oddity دیوید بویی)
Can you hear me all night long?
در طول شب صدام رو میشنوی؟
Ground control to Major Tom
(اشاره به آهنگ Space Oddity دیوید بویی)
[Chorus]
Well I lost myself when I lost you
راستش خودمو گم کردم وقتی تورو از دست دادم
But I still got jazz when I've got those blues
ولی هنوز وقتی آهنگ بلوز میخونم، جاز هم میتونم بخونم
I lost myself and I lost you too
هم تورو از دست دادم و هم خودم رو
And I still get trashed, honey, when I hear your tunes
و هنوز وقتی که اهنگات رو میشنوم، عزیزم، بهم آسیب میرسه
[Outro]
Mmmm-mmm-mmm-mmm
مممم
Mmmm-mmm-mmm-mmm
مممم
Mmmm
مممم
Mmmm-mmm-mmm-mmm
مممم
Mmmm
مممم