خانه ترجمه ها گالری

Sweet Carolina

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Intro]
(Okay)
(اوکی)
[Verse 1]
Don't have to write me a letter, 'cause I'll always be right here
نمی خواد برام نامه بنویسی، چون من همیشه همینجام
Closer to you than your next breath, my dear
از هر نَفَست بهت نزدیکتر، عزیزم
[PRE-Chorus]
We love every hair on your head
ما عاشق همه موهای رو سرتیم
Love you like God loves you
عاشقتم، جوری که خدا عاشقته
And you say that you're scared
و تو میگی که ترسیدی
Might be unprepared for having the baby blues
شاید هنوز برای افسردگی بچه دار شدن آمادگی نداری
[Chorus]
Baby blues, baby blues
افسردگی بچه دار شدن، افسردگی بچه دار شدن
If things ever go wrong, just know this is your song
اگه اتفاقات اونجور که باید پیش نرفت، فقط بدون که این آهنگ واسه توئه
And we love you
و ما عاشقتیم
[Verse 2]
You name your babe Lilac Heaven
تو اسم بچتو میزاری یاس بهشتی
After your iPhone 11
به یاد آیفون ۱۱ ای که داشتی
"Crypto forever," screams your stupid boyfriend
دوست پسر احمقت فریاد میزنه "ارز دیجیتال تا ابد"
Fuck you, Kevin
لعنت بهت، کِوین
[PRE-Chorus]
We love every freckle you have
ما عاشق همه کک و مکایی که داری هستیم
We love you, like God loves you
ما عاشقتیم، جوری که خدا عاشقته
If you're ever stressed out, just dance in the night
اگه هر وقت استرس گرفتی، فقط توو شب برقص
If you get those baby blues
اگه افسردگی بچه دار شدن گرفتی
[Chorus]
Baby blues, baby blues
افسردگی بچه دار شدن، افسردگی بچه دار شدن
If things ever go wrong, just know this is your song
اگه اتفاقات اونجور که باید پیش نرفت، فقط بدون که این آهنگ واسه توئه
And we love you
و ما عاشقتیم
[Bridge]
Pink slippers all on the floor and woven nets over the door
کفشای صورتی همه روی کف زمینن و تورای بافته شده روی در
It's as close as we'll get to the dream that they had
این نزدیکترین حالت اه ما به آرزوی که اونا داشتند هست
In the one night sixties, and
یک شب در دهه ی 60 و
Jason is out in the lawn
جیسون (دوست پسر خواهر لانا) بیرون روی چمن اه
And he power-washes every time things go wrong
و هر وقت که چیزی اشتباه پیش میره چمنا رو میزنه
If you're stressed out, just know you can dance to your song
اگه استرس گرفتی، فقط بدون میتونی با آهنگت برقصی
'Cause we got you
چون ما هواتو داریم
[Chorus]
If you get the blues, baby blues
اگه افسردگی بچه دار شدن گرفتی، افسردگی بچه دار شدن
Just know this is your song
فقط بدون این آهنگ واسه توئه
It'll live on and on way past me and you
مثه یه خاطره باقی میمونه و از مسیر من و تو عبور می کنه
If you get the blues, baby blues
اگه افسردگی بچه دار شدن گرفتی، افسردگی بچه دار شدن
You've got us, we've got you
تو ما رو داری، ما هواتو داریم
So there's nothing to lose and we love you
پس چیزی برای از دست دادن نیست و ما عاشقتیم
[Outro]
So don't write me a letter, I'll always be right here
پس برام نامه ننویس، من همیشه همینجام
Closer to you than your next breath, my dear
از هر نَفَست بهت نزدیکتر، عزیزم