خانه ترجمه ها گالری

Swan song

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Put your white tennis shoes on and follow me
کفشای سفید تنیستو پات کن و دنبالم بیا (تنیس نماد ثروت و زندگی مرفه‌ه)
Why work so hard when you could just be free?
چرا انقد سخت کار میکنی وقتی می تونی ازاد باشی؟
You got your money now, you got your legacy
الان زمانتو داری,میراثتم داری
Let's leave the world for the ones who change everything
بیا دنیا رو بذاریم برای کسایی که میتونن چیزی رو تغییر بدن
Nothing could stop the two of us
هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو نگه داره
Let's just get lost, that's what we want
بیا فقط گم بشیم، این چیزیه که ما میخوایم
[Chorus]
And I will never sing again
و من دیگه هیچ وقت اهنگ نمیخونم
And you won't work another day
و تو یه روز دیگه هم کار نمیکنی
I will never sing again
و من هیچ وقت اهنگ نمیخونم
With just one wave it goes away
و با یه موج همه چی میره( همه چیز رو ول میکنیم)
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود( قو فبل از مردن آوازی سر میده که به عنوان آخرین آوازشه)
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود( قو فبل از مردن آوازی سر میده که به عنوان آخرین آوازشه)
Be our swan song
میشه وداع ما
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود
[Verse 2]
Dive in, dive deep and dark blue, my sweet
بپر وسط ، به اعماق و آبی تاریک عزیزم
Rushing up from the water where the ice meets
بیا بالا از جایی که یخ ها با هم بر خورد میکنن
And you've been gone so long, you missed everything
و تو خیلی وقت رفتی , همه چیز رو از دست دادی
The world can change in a day if you go away
اگه بری دنیا تو یه روز تغییر میکنه
But nothing could stop the two of us
ولی هیچ چیزی نمیتونه جلوی ما رو نگه داره
If that's what we want, we could just get lost
اگه ما فقط همین رو میخوایم میتونیم با همدیگه فرار کنیم
[Chorus]
And I will never sing again
و من دیگه هیچ وقت اهنگ نمیخونم
And you won't work another day
و تو یه روز دیگه هم کار نمیکنی
I will never sing again
و من هیچ وقت اهنگ نمیخونم
With just one wave it goes away
و با یه موج همه چی میره( همه چیز رو ول میکنیم)
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود( قو فبل از مردن آوازی سر میده که به عنوان آخرین آوازشه)
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود( قو فبل از مردن آوازی سر میده که به عنوان آخرین آوازشه)
Be our swan song
میشه وداع ما
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود
[Bridge]
Do you like
دوست داری
Do you like where you've been?
دوست داری جایی رو که بودی ؟
Where you're going to? (Going to)
کجا میخوای بری ؟
Say good night
بگو شب به خیر
Say good night to the life in the world we live
به زندگیمون در این دنیا شب به خیر بگو
I'm gonna follow you
میخوام دنبالت کنم
[Chorus]
And I will never sing again
و من دیگه هیچ وقت اهنگ نمیخونم
And you won't work another day
و تو یه روز دیگه هم کار نمیکنی
I will never sing again
و من هیچ وقت اهنگ نمیخونم
With just one wave it goes away
و با یه موج همه چی میره( همه چیز رو ول میکنیم)
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود( قو فبل از مردن آوازی سر میده که به عنوان آخرین آوازشه)
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود( قو فبل از مردن آوازی سر میده که به عنوان آخرین آوازشه)
Be our swan song
میشه وداع ما
It will be our swan song
و این اخرین کار و وداع ما خواهد بود
[Outro]
Put your white tennis shoes on and follow me
کفشای سفید تنیستو پات کن و دنبالم بیا (تنیس نماد ثروت و زندگی مرفه‌ه)
Put your white tennis shoes on and follow me
کفشای سفید تنیستو پات کن و دنبالم بیا
Put your white tennis shoes on and follow me
کفشای سفید تنیستو پات کن و دنبالم بیا
Why you work so hard when you could just be free
چرا انقد سخت کار میکنی وقتی میتونی ازاد باشی( توی این آهنگ لانا داره با خودش قبل از اینکه معروف بشه حرف میزنه و ازش میخواد همه چیز رو رها کنه و باهاش بیاد. برگردن به همون زندگی ساده گذشته و قبل شهرت)