خانه ترجمه ها گالری

Summer wine

  • نام آهنگ : Summer Wine
  • رکورد : 2013
  • طول آهنگ : ‎4:18
  • تهیه کننده : Lana Del Rey

ترجمه


[Intro: Lana Del Rey]
Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
توت فرنگی گیلاس و بوسه ای از یه فرشته در بهار
My summer wine is really made from all these things
شراب تابستونی من ازین چیزا درست شده
[Verse 1: Barrie James O'Neill]
I walked in town on silver spurs that jingled to
تو شهر در حالیکه مهمیز های نقره ای صدا میکردن راه میرفتم
A song that I had only sang to just a few
آهنگی که فقط برای چند نفر خونده بودم
She saw my silver spurs and said lets pass some time
اون مهمیزهارو دید و گفت بیا یکم وقت بگذرونیم
And I will give to you summer wine
و من بهت شراب تابستونی میدم
Ohh-oh-oh summer wine
اووووو اووو شراب تابستونی
[Chorus: Lana Del Rey]
Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
توت فرنگی گیلاس و بوسه ای از یه فرشته در بهار
My summer wine is really made from all these things
شراب تابستونی من ازین چیزا درست شده
Take off your silver spurs and help me pass the time
کفش کابویی رو در بیار و به من کمک کن تا زمان بگذرونیم
And I will give to you summer wine
و من بهت شراب تابستونی میدم
Ohhh-oh summer wine
اووووو اووو شراب تابستونی
[Verse 2: Barrie James O'Neill]
My eyes grew heavy and my lips they could not speak
پلک هام سنگین شد و لبام نمیتونست چیزی بگه
I tried to get up but I couldn't find my feet
سعی کردم بلند شم ولی پاهام یاری نداد
She reassured me with an unfamiliar line
اون با یه جمله نا آشنا باعث قوت قلبم شد
And then she gave to me more summer wine
و بعدش بهم شراب تابستونی بیشتری داد
Mmm-mm summer wine
امممم اممم شراب تابستونی
[Chorus: Lana Del Rey]
Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
توت فرنگی گیلاس و بوسه ای از یه فرشته در بهار
My summer wine is really made from all these things
شراب تابستونی من ازین چیزا درست شده
Take off your silver spurs and help me pass the time
کفش کابویی رو در بیار و به من کمک کن تا زمان بگذرونیم
And I will give to you summer wine
و من بهت شراب تابستونی میدم
Ohhh-oh summer wine
اووووو اووو شراب تابستونی
[Verse 3: Barrie James O'Neill & Lana Del Rey]
When I woke up the sun was shining in my eyes
وقتی بیدار شدم خورشید به چشام می تابید
My silver spurs were gone my head felt twice its size
کفش کابویی گم شده بودن سرم انگار دوبرابر شده بود
She took my silver spurs a dollar and a dime
اون کفش کابویی م رو در عوض یه دلار و نیم برده بود
And left me cravin' for more summer wine
و منو در حسرت شراب تابستونی بیشتر گذاشته بود
Ohh-oh-oh summer wine
اووووو اووو شراب تابستونی
[Chorus: Lana Del Rey]
Strawberries cherries and an angel's kiss in spring
توت فرنگی گیلاس و بوسه ای از یه فرشته در بهار
My summer wine is really made from all these things
شراب تابستونی من ازین چیزا درست شده
Take off your silver spurs and help me pass the time
کفش کابویی رو در بیار و به من کمک کن تا زمان بگذرونیم
And I will give to you summer wine
و من بهت شراب تابستونی میدم
Ohhh-oh summer wine
اووووو اووو شراب تابستونی
Mm, Summer wine
ممممم شراب تابستونی
Mm, Summer wine
ممممم شراب تابستونی
[Outro: Lana Del Rey]
Ta ta da, ta da ta ta
تا تا دا تا دا تا تا
Tu tu tu du, tu da
تا تا دا تا دا تا تا
Tu tu tu du, tu da
تا تا دا تا دا تا تا
Ah, ah
اه/div>