خانه ترجمه ها گالری

Summer bummer

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
It's never too late
هیچوقت دیر نیست
To be who you wanna be
برای اینکه کسی باشی که میخوای
To say what you wanna say
برای اینکه چیزیو که میخوای بگی
And it's never too late
و این هیچوقت دیر نیست
To leave if you wanna leave
که ترک کنی اگه میخوای ترک کنی
Or to stay if you wanna stay
یا بمونی اگه میخوای بمونی
But, baby
اما، عزیزم
I got a feeling in my bones
من یه حسی درون استخون هام دارم
Can't get you out of my veins
نمیتونم تو رو از درون رگ هام بیرون کنم
You can't escape my affection
تو نمیتونی از علاقه ای که بهت دارم فرار کنی
Wrap you up in my daisy chains
تو رو با زنجیر هایی از گل آفتابگردانم بپیچم
[Chorus]
Hip-hop in the summer
هیپ هاپ در تابستان
Don't be a bummer, babe
بیکار نشین و تنبل نباش، عزیزم
Be my undercover lover, babe
عاشق مخفی من باش، عزیزم
High tops in the summer
نئشه و بالا در تابستان
Don't be a bummer, babe
بیکار نشین و تنبل نباش، عزیزم
Be my undercover lover, babe
عاشق مخفی من باش، عزیزم
[Verse 2]
Uh, her sophistication makes you wanna quit the bitch you datin'
اوه، دلفریبی که اون داره وسوست میکنه که کسیو که داری باهاش قرار میزاری رو ترک کنی
Let's skip the games, let's quit the playin'
بیا بیخیال بازی بشیم، بیا از بازی کردن بیرون بیایم
Boo, let's get acquainted
بیا با هم آشنا بشیم
Notifications sync in place even when we're on vacation
اعلان ها در هرجایی هماهنگ میشن حتی وقتی که مسافرتیم
I knew she'd notice like I missed the payment, dang it
میدونستم که اون متوجه میشه
But bang it like my fingers
ولی شبیه انگشتانم است
She pray to God I made it
اون عبادت می کنه خدا رو که من این رو ساختم
But bankin' like my Franklins
ولی مانند طبقه متوسط اجتماع
My neighbors stopped the hatin'
همسایه های من دست میکشند از تنفر داشتن
What?
چی؟
Huh?
ها؟
Slide inside it
داخلش قرار بده
Diddy Boppin'
Milly Rockin'
She just might become my lover for real
اون شاید واقعا عشق من باشه
I might fuck with her all summer for real
من شاید واقعا کل تابستونو با اون عشق و حال کنم
They better not holla if I cuff her for real
Niggas better run for cover for real
Goin' bell how I feel, close the deal, pop a seal
Take the whip, two pills on the lips on the real
شلاق رو بگیر
Truthfully between you and me I'm usually single
حقیقتا بین من و تو من معمولا سینگلم
When it's hot outside this, I ride through any hood with the top out
وقتی بیرون گرمه من با لباسی که بالاش معلومه(سینه ها) رانندگی میکنم
Hop out
میپرم بیرون
[Chorus]
Hip-hop in the summer
هیپ هاپ در تابستان
Don't be a bummer, babe
بیکار نشین و تنبل نباش، عزیزم
Be my undercover lover, babe
عاشق مخفی من باش، عزیزم
High tops in the summer
نئشه و بالا در تابستان
Don't be a bummer, babe
بیکار نشین و تنبل نباش، عزیزم
Be my undercover lover, babe, mmm
عاشق مخفی من باش، عزیزم، ممم
[Verse 3]
White lights and black beaches
چراغ های سفید و ساحل های سیاه
Miles in between us
کیلومتر ها فاصله است بین ما
Is this love or lust or some game on repeat?
عشق یا شهوته یا یه جور بازیه که هی تکرار میشه
It's like making me crazy
داره دیوانم میکنه
Tell me, "have patience"
بهم بگو، "صبر داشته باش"
Baby, I need this
عزیزم، من به این احتیاج دارم
White lines and black beaches
خط های سفید (کوکائین) و ساحل های سیاه
White lights and black beaches
چراغ های سفید و ساحل های سیاه
And blood red sangrias
و سنگریا های(مشروب اسپانیایی)سرخ مثل خون
We traveled for weeks
ما برای چند هفته سفر کردیم
Just to escape your demons
تا از شیاطین تو دور بشیم
But you've got your reasons
اما تو دلایل خودت رو داری
For making me crazy
تا منو دیوونه کنی
But you've got your reasons
اما تو دلایل خودت رو داری
White lights and black beaches
چراغ های سفید و ساحل های سیاه
[Bridge]
Like doves in the summer
مث شیرجه زدن تو تابستون
Don't be a bummer, babe
بیکار نشین و تنبل نباش، عزیزم
Don't be a bummer
بیکار نشین و تنبل نباش
Don't be a bummer
بیکار نشین و تنبل نباش
[Outro]
Hip-hop in the summer
هیپ هاپ در تابستان
Don't be a bummer, babe
بیکار نشین و تنبل نباش، عزیزم
Be my undercover lover, babe
عاشق مخفی من باش، عزیزم
High tops in the summer
نئشه و بالا در تابستان
Don't be a bummer, babe
بیکار نشین و تنبل نباش، عزیزم
Be my undercover lover, babe
عاشق مخفی من باش، عزیزم
Don't be a bummer, babe
بیکار نشین و تنبل نباش، عزیزم