خانه ترجمه ها گالری

Serial Killer

  • نام آهنگ : Serial Killer
  • رکورد : 2011
  • طول آهنگ : 4:33
  • تهیه کننده : Peter Ibsen

ترجمه


[Verse 1]
Wish I may, wish I might
آرزو میکنم ممکن باشد
Find my one true love tonight
که تنها عشق واقعیمو امشب پیدا کنم
Do you think that he could be you?
تو فکر میکنی که اون پسر تو میتونی باشی؟
If I pray really tight
اگه من خیلی مشاتاقانه دعا کنم
Get into a fake bar fight
قاطی یه دعوای قلابی توی بار میشی
While I'm walking down the avenue
درحالی که من دارم در خیابان قدم میزنم
Ooh, ooh, ooh
اوه اوه اوه
If I lay really quiet
اگه خیلی اروم دراز بکشم
I know that what I do isn't right
من میدونم که چیزی که انجامش میدم درست نیست
I can't stop what I love to do
نمیتونم متوقش کنم آنچه رو که از عشق انجام میدم
So I murder love in the night
من عشقو شب به قتل میرسونم
Watching them fall one by one they fight
میبینمشون که یکی یکی تو دعوا میوفتن
Do you think you'll love me too?
فکر میکنی توام عاشق من میشی؟
Ooh, ooh, ooh
اوه اوه اوه
[Chorus]
Baby, I'm a sociopath
عزیزم، من یه جامعه ستیز هستم
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
On the warpath
در تنگنا
'Cause I love you just a little too much
چون من فقط یه ذره زیادی عاشقتم
I love you just a little too much
من فقط یه ذره زیادی عاشقتم
(Much, much, much)
زیاد زیاد زیاد
You can see me drinking cherry cola
تو میتونی منو ببینی درحالی که نوشابه ی گیلاس میخورم
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
I left a love note
من یه یادداشت عشق جا گذاشتم
Said you know I love the thrill of the rush
میگه تو میدونی من عاشق هیجان حمله ام
You know I love the thirll of the rush
تو میدونی من عاش هیجان حمله کردنم
[Post-Chorus]
(Rush, rush, rush)
حمله حمله حمله
(You send me right to heaven)
تو میتونی منو مستقیم به بهشت بفرستی
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
(I guess I'll see him over)
من حدس میزنم من اون رو زیادی میبینم
Do it for the thrill of the rush
انجامش بده برای هیجان یورش
Love you just a little too much, much
عاشقتم فقط یه ذره زیاد، زیاد
(You send me right to heaven)
تو میتونی منو مستقیم به بهشت بفرستی
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
(I guess I'll see him over)
من حدس میزنم من اون رو زیادی میبینم
I love you just a little too much
من فقط یه ذره زیادی عاشقتم
Love you just a little too much, much
عاشقتم فقط یه ذره زیاد، زیاد
[Verse 2]
My black fire's burning bright
آتش سیاه من درخشان میسوزونه
Maybe I'll go out tonight
اگر من امشب برم بیرون
We can paint the town in blue
ما میتونیم شهرو آبی رنگ کنیم
I'm so hot, I ignite
من خیلی داغم، مثل آتش
Dancing in the dark and I shine
میرقصم توی تاریکی و میدرخشم
Like a light I'm luring you
مثل یک نور فریبت میدم
Ooh, ooh, ooh
اوه اوه اوه
Sneak up on you, really quiet
می خزم روت، خیلی آروم
Whisper "am I what your heart desires?"
زمزمه میکنم آیا من چیزی هستم که قلبت میخواهد؟
I could be your ingenue
من میتونم دختر پاک تو باشم
Keep you safe, and inspired
تو رو امن و پر از الهام نگه میدارم
Baby, let your fantasies unwind
عزیزم، رویا هات رو نشون بده
We can do what you want to do
ما میتونیم کاری رو انجام بدیم که تو میخوای
Ooh, ooh
اوه اوه
[Chorus]
Baby, I'm a sociopath
عزیزم، من یه جامعه ستیز هستم
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
On the warpath
در تنگنا
'Cause I love you just a little too much
چون من فقط یه ذره زیادی عاشقتم
I love you just a little too much
من فقط یه ذره زیادی عاشقتم
(Much, much, much)
زیاد زیاد زیاد
You can see me drinking cherry cola
تو میتونی منو ببینی درحالی که نوشابه ی گیلاس میخورم
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
I left a love note
من یه یادداشت عشق جا گذاشتم
Said you know I love the thrill of the rush
میگه تو میدونی من عاشق هیجان حمله ام
You know I love the thirll of the rush
تو میدونی من عاش هیجان حمله کردنم
[Post-Chorus]
(Rush, rush, rush)
حمله حمله حمله
(You send me right to heaven)
تو میتونی منو مستقیم به بهشت بفرستی
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
(I guess I'll see him over)
من حدس میزنم من اون رو زیادی میبینم
Do it for the thrill of the rush
انجامش بده برای هیجان یورش
Love you just a little too much, much
عاشقتم فقط یه ذره زیاد، زیاد
(You send me right to heaven)
تو میتونی منو مستقیم به بهشت بفرستی
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
(I guess I'll see him over)
من حدس میزنم من اون رو زیادی میبینم
I love you just a little too much
من فقط یه ذره زیادی عاشقتم
Love you just a little too much, much
عاشقتم فقط یه ذره زیاد، زیاد
[Bridge]
(Just have fun)
فقط لذت ببر
Wanna play you like a game boy
میخوام باهات بازی کنم مثل بازی گیم بوی
(Don't want one)
یه دونه نمیخوام
What's the thrill of the same toy?
هیجان یک اسباب بازی تکراری چیه؟
La la, la la la, la la, la la
لااا لااا لاا
Lie down, down, down
بخواب رو زمین
(Just have fun)
فقط لذت ببر
Wanna play you like a game boy
میخوام باهات بازی کنم مثل بازی گیم بوی
(Don't want one)
یه دونه نمیخوام
What's the thrill of the same toy?
هیجان یک اسباب بازی تکراری چیه؟
La la, la la la, la la, la la
لااا لااا لاا
Lie down, down, down
بخواب رو زمین
Uh
اوه
[Breakdown]
You can see me drinking cherry cola
تو میتونی منو ببینی درحالی که نوشابه ی گیلاس میخورم
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
I left a love note
من یه یادداشت عشق جا گذاشتم
Said you know I love the thrill of the rush
میگه تو میدونی من عاشق هیجان حمله ام
You know I love the thirll of the rush
تو میدونی من عاش هیجان حمله کردنم
[Outro]
(Rush, rush, rush)
حمله حمله حمله
(You send me right to heaven)
تو میتونی منو مستقیم به بهشت بفرستی
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
(I guess I'll see him over)
من حدس میزنم من اون رو زیادی میبینم
Do it for the thrill of the rush
انجامش بده برای هیجان یورش
Love you just a little too much, much
عاشقتم فقط یه ذره زیاد، زیاد
(You send me right to heaven)
تو میتونی منو مستقیم به بهشت بفرستی
Sweet serial killer
قاتل زنجیره ایی دوست داشتنی
(I guess I'll see him over)
من حدس میزنم من اون رو زیادی میبینم
I love you just a little too much
من فقط یه ذره زیادی عاشقتم
Love you just a little too much, much
عاشقتم فقط یه ذره زیاد، زیاد