خانه ترجمه ها گالری

Radio

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Verse 1]
Not even they can stop me now
حالا،حتی اون ها هم نمیتونن جلوی منو بگیرن
Boy, I be flyin' overhead
پسر،من بالا سرت به پرواز در میام
Their heavy words can't bring me down
حرفای مایوس کننده ی اونا نمیتونه منو نا امید کنه
Boy, I've been raised from the dead
پسر،من یه جنازه بودم و پا شدم
[Pre-Chorus]
No one even knows how hard life was
کسی نمی دونه زندگی چقدر سخت بود
I don't even think about it now because
اما دیگه حتی راجع به اون فکر هم نمیکنم چون
I've finally found you
من بلاخره ی تورو پیدا کردم
(Oh, sing it to me)
برای من بخون
[Chorus]
Now my life is sweet like cinnamon
حالا زندگیه من به قدری شیرین شده که مثل دارچینه
Like a fuckin' dream I'm livin' in
مثل یه رویای دیوانه کننده که توش دارم زندگی میکنم
Baby, love me 'cause I'm playin' on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟
Lick me up and take me like a vitamin
منو لیس بزن و بندازم بالا( بخورم) انگار که ویتامینم
'Cause my body's sweet like sugar venom, oh, yeah
چون بدنم شیرینه مثل شکر
Baby, love me 'cause I'm playin' on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟
[Verse 2]
'Merican dreams came true somehow
رویاهای آمریکایی یه جورایی درست از آب در اومدن
I swore I'd chase 'em 'til I was dead
قسم خوردم که تا زمان مرگ اون (رویاها) رو دنبال کنم
I heard the streets were paved with gold
شنیدم که خیابونا با طلا سنگ فرش شدن
That's what my father said
این چیزیه که پدرم گفت
[Pre-Chorus]
No one even knows what life was like
هیچکس نمیدونه زندگی چقدر برام سخت بود
Now I'm in L.A. and it's paradise
و حالا من تو ال ای ئم و مثل بهشت میمونه
I've finally found you
من بلاخره ی تورو پیدا کردم
(Oh, sing it to me)
برای من بخون
[Chorus]
Now my life is sweet like cinnamon
حالا زندگیه من به قدری شیرین شده که مثل دارچینه
Like a fuckin' dream I'm livin' in
مثل یه رویای دیوانه کننده که توش دارم زندگی میکنم
Baby, love me 'cause I'm playin' on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟
Lick me up and take me like a vitamin
منو لیس بزن و بندازم بالا( بخورم) انگار که ویتامینم
'Cause my body's sweet like sugar venom, oh, yeah
چون بدنم شیرینه مثل شکر
Baby, love me 'cause I'm playin' on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟
[Bridge]
Sweet like cinnamon
شیرین مثل دارچین
Like a fuckin' dream I'm livin' in
مثل یه رویای دیوانه کننده که توش دارم زندگی میکنم
Baby, love me 'cause I'm playing on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟
Sweet like cinnamon
شیرین مثل دارچین
Like a fuckin' dream I'm livin' in
مثل یه رویای دیوانه کننده که توش دارم زندگی میکنم
I've finally found you
من بلاخره ی تورو پیدا کردم
(Oh, sing it to me)
برای من بخون
[Chorus]
Now my life is sweet like cinnamon
حالا زندگیه من به قدری شیرین شده که مثل دارچینه
Like a fuckin' dream I'm livin' in
مثل یه رویای دیوانه کننده که توش دارم زندگی میکنم
Baby, love me 'cause I'm playin' on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟
Lick me up and take me like a vitamin
منو لیس بزن و بندازم بالا( بخورم) انگار که ویتامینم
'Cause my body's sweet like sugar venom, oh, yeah
چون بدنم شیرینه مثل شکر
Baby, love me 'cause I'm playin' on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟
[Chorus]
Now my life is sweet like cinnamon
حالا زندگیه من به قدری شیرین شده که مثل دارچینه
Like a fuckin' dream I'm livin' in
مثل یه رویای دیوانه کننده که توش دارم زندگی میکنم
Baby, love me 'cause I'm playin' on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟
Lick me up and take me like a vitamin
منو لیس بزن و بندازم بالا( بخورم) انگار که ویتامینم
'Cause my body's sweet like sugar venom, oh, yeah
چون بدنم شیرینه مثل شکر
Baby, love me 'cause I'm playin' on the radio
عزیزم،منو دوست داشته باش چون صدای من داره از رادیو پخش میشه
(How do you like me now?)
الان نظرت راجع به من چیه؟