خانه ترجمه ها گالری

Put me in a movie

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[Verse 1]
Lights, camera, action
نور ، دوربین ، حرکت
If he likes me, takes me home
اگه ازم خوشش بیاد منو به خونه میبره
Lights, camera, action
نور ، دوربین ، حرکت
If he likes me, takes me home
اگه ازم خوشش بیاد منو به خونه میبره
Lights, camera, action
نور ، دوربین ، حرکت
If he likes me, takes me home
اگه ازم خوشش بیاد منو به خونه میبره
Come on, you know you like little girls
خودت میدونی که از دخترای کوچک خوشت میاد
Come on, you know you like little girls
خودت میدونی که از دخترای کوچک خوشت میاد
[Hook]
You can be my daddy
تو میتونی ددی من باشی
You can be my daddy
تو میتونی ددی من باشی
[Verse 2]
Lights, camera, action
نور ، دوربین ، حرکت
He didn't know he'd have this much fun
اون نمیدونست انقدر بهش خوش میگذره
Lights, camera, action
نور ، دوربین ، حرکت
He didn't know he'd have this much fun
اون نمیدونست انقدر بهش خوش میگذره
Lights, camera, action
نور ، دوربین ، حرکت
He didn't know he'd have this much fun
اون نمیدونست انقدر بهش خوش میگذره
Come on, you know you like little girls
خودت میدونی که از دخترای کوچک خوشت میاد
Come on, you know you like little girls
خودت میدونی که از دخترای کوچک خوشت میاد
[Hook]
You can be my daddy
تو میتونی ددی من باشی
You can be my daddy
تو میتونی ددی من باشی
[Bridge]
You're my little sparkle jump-rope queen
تو ملکه کوچکولوی تنابزنی من هستی
You're my little sparkle
تو ملکه کوچکولوی درخشان من هستی
You're my little sparkle jump-rope queen
تو ملکه کوچکولوی تنابزنی من هستی
You're my little sparkle
تو ملکه کوچکولوی درخشان من هستی
[Verse 3]
Lights, camera, action
نور ، دوربین ، حرکت
You know I can't make it on my own
تو میدونی که نمیتونم تنهایی انجامش بدم
Put me in a movie
منو توی فیلم بگذار
(Come on, you know you like little girls)
خودت میدونی که از دخترای کوچک خوشت میاد
Put me in a movie
منو توی فیلم بگذار
(Come on, you know you like)
بجنب خودت میدونی که دوست داری
[Outro]
You can be my daddy
تو میتونی ددی من باشی
You can be my daddy
تو میتونی ددی من باشی
Put me in a movie
منو توی فیلم بگذار
You can be my daddy
تو میتونی ددی من باشی