خانه ترجمه ها گالری

Pawn shop blues

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[Intro]
Well, I didn't know it would come to this, but
خب من نمیدونستم که قراره اینجوری بشه
That's what happens when you're on your own
ولی این اتفاقی که میفته وقتی خودتی و خودت
And you're alright with letting nice things go
و تو حق داشتی که بزاری چیز های خوب برن
[Verse 1]
Well, I pawned the earrings that you gave me
خب، من گوشواره هایی که بهم داده بودی رو دراوردم
Gold and made of flowers dangling
گل های آویزون که از طلا درست شده بود
And I almost cried as I sold them off
و تقریبا وقتی میفروختمشون گریه کردم
And I don't mind living on bread and oranges, no, no
و برام مهم نیست که با نون و پرتغال زندگی کنم، نه نه
But I got to get to and from where I come
اما من باید برم و از جایی که من اومدم
And it's gon' take money to go
پول لازمه تا بتونی بری
[Chorus]
Oh, no
اوه نه
Oh-oh, oh-ohh, oh-ohh
اوه اوه
Oh-ohh
اوه اوه
[Verse 2]
In the name of higher consciousness
به نام بالاترین هشیاری
I let the best man I knew go
من گذاشتم بهترین مردی که میشناختم بره
'Cause it's nice to love and be loved
چون این خوبه که عاشق باشی و بهت عشق بورزند
But it's better to know all you can know
اما این بهتره که همه چیزهایی رو که میتونی بدونی، بدونی
I said it's nice to love and be loved
گفتم که خوبه که عاشق باشی و بهت عشق بورزند
But I'd rather know what God knows
ولی من ترجیح دادم دانسته های خدا رو بدونم
[Chorus]
Oh, no
اوه نه
Oh-oh, oh-ohh, oh-ohh
اوه اوه
Oh-ohh
اوه اوه
[Outro]
Well, I didn't know it would come to this, but
خب من نمیدونستم که قراره اینجوری بشه
That's what happens when you're on your own
ولی این اتفاقی که میفته وقتی خودتی و خودت
And you're alright with letting nice things go
و تو حق داشتی که بزاری چیز های خوب برن