خانه ترجمه ها گالری

Paris, Texas

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Verse 1]
I went to Paris (Texas)
من به پاریس رفتم (تگزاس)
With a suitcase in my hand
با چمدونی در دستم
I had to leave
باید میرفتم
Knew they wouldn't understand
میدونستم متوجه نمیشن
[Chorus]
When you know, you know
وقتی بدونی، خودت میدونی
When you know, you know
وقتی بدونی، خودت میدونی
It's time, it's time to go
وقت، وقت رفتنه
When you know, you know
وقتی بدونی، خودت میدونی
Then the more you know
بعد بیشتر میفهمی
It's time to go
وقت رفتنه
[Verse 2]
I took a trip to Spain
من به اسپانیا سفر کردم
Just a notebook in my hand
فقط با یه دفترچه در دستم
Then I went to see some friends of mine
بعد به دیدن دوستام رفتم
Down in Florence, Alabama
توی فلورانس، آلاباما
[Chorus]
When you know, you know
وقتی بدونی، خودت میدونی
When you know, you know
وقتی بدونی، خودت میدونی
When you know, you know
وقتی بدونی، خودت میدونی
That it's time to leave like the summer breeze
که وقت رفتنه مثل باد بهاری
[Verse 3]
When everyone star's bright
وقتی ستاره ی همه درخشانه
Brighter than you are
درخشان تر از تو
It's time to go
وقت رفتنه
And you're the only one left
و تو تنها کسی هستی که
Dancin' while they're on the floor
تنها روی زمین رقض میرقصه
Time to go
وقت رفتنه
[Verse 4]
I flew back home
پرواز کردم و برگشتم خونه
It seems everything's the same (Venice, California)
به نظر میاد همه چی مثل قبله (ونیز، کالیفرنیا)
Except that you aren't home
به جز اینکه تو خونه نیستی
Hello, I call to know why (but)
سلام، زنگ زدم که بدونم چرا (ولی)
[Outro]
When you're home, you're home (Venice, California)
وقتی خونه ای، خونه ای (ونیز، کالیفرنیا)
When you're home, you're home (Venice, California)
وقتی خونه ای، خونه ای (ونیز، کالیفرنیا)
When you're home, when you're alone
وقتی خونه ای، تنهایی
When you're right, you're right
وقتی حق با توعه، راست میگی
When you're right, you're right
وقتی حق با توعه، راست میگی
Even when you're wrong
حتی وقتی اشتباه میکنی