خانه ترجمه ها گالری

Paris

  • نام آهنگ : Paris
  • رکورد : 2011
  • طول آهنگ : 3:44
  • تهیه کننده : Liam Howe,Guy Chambers

ترجمه


[Intro]
Baby say goodnight
عزیزم شب بخیر بگو
Text me when you get home safely
بهم تکست بده که سالم رسیدی خونه
Like you always did
مثل همیشه که این کارو می کردی
When we was first dating
توی اوایل آشناییمون
[Verse 1]
You're sitting in your office dreaming of a different life
تو نشستی در دفترت و زندگی متفاوت رو رویا پردازی می کنی
You say you wanna make me smile and see my wild side
تو گفتی میخوای منو بخندونی و اون روی وحشی من رو ببینی
If we don't leave town now
اگه الان ما شهر رو ترک نکنیم
We're never gonna get out of here alive
هیچوقت از اینجا جون سالم به در نمیبریم
I'm walking home from school my thoughts are drifting into space
دارم پیاده از مدرسه به خونه میرم و فکر من به آسمون سر میکشه
Why don't we leave tonight and take off to a different place
چرا امشب نمیریم و به یک جای دیگه پرواز نمیکنیم؟
Don't tell my daddy why, gotta get on that plane and just fly
به بابام نگو چرا بیا فقط سوار هواپیما شیم و پرواز کنیم
[Chorus 1]
Take me to Paris
منو ببر به پاریس
Let's go there and never look back
بزن بریم اونجا و هیچ وقت به عقب بر نگردیم
Paris, we can be crazy like that
پاریس ، ما میتونیم مثل اون دیوونه باشیم
You're such a naughty boy
تو مثل یه پسر شیطون میمونی
Why you taking that Polaroid
چرا اون پلارويدو ميگيري؟
Put on a show you'll enjoy
يه برنامه اي بزار كه لذت ميبري
Take me to Paris
منو ببر به پاریس
(Ooh la la, ooh la la)
او لا لا اوه لا لا
(Ooh la la, ooh la la)
او لا لا اوه لا لا
[Verse 2]
I wanna be that fantasy that you got on your mind
من میخوام اون رویایی باشم که توی سرته
Flying across the sea to somewhere that they'll never find
پرواز کنیم بر فراز دریا و بریم جایی که هرگز پیدامون نکنن
We should go out while we're young
ما باید همین الان که جوونیم بریم
Cause one day we will want to rewind
چون يه روز ما خواهيم خواست تا برگرديم
[Chorus 2]
Our time in Paris
زمان ما توی پاریس
Take me to Yves Saint Laurent
من رو ببر ایوس انت لورانت (مارک)
Paris, make out in a dark restaurant
پاریس،همدیگر رو در رستوران تاریک ببوسیم
We'll dance until we die
ما خواهیم رقصید تا وقتی بمیریم
Wanna go out every night
میخواهم هرشب بریم بیرون
Promise we won't say goodbye
بهم قول بده هیچ وقت ما خداحافظی نمیکنیم
[Chorus 1]
Take me to Paris
منو ببر به پاریس
Let's go there and never look back
بزن بریم اونجا و هیچ وقت به عقب بر نگردیم
Paris, we can be crazy like that
پاریس ، ما میتونیم مثل اون دیوونه باشیم
You're such a naughty boy
تو مثل یه پسر شیطون میمونی
Why you taking that Polaroid
چرا اون پلارويدو ميگيري؟
Put on a show you'll enjoy
يه برنامه اي بزار كه لذت ميبري
Take me to Paris
منو ببر به پاریس
(Ooh la la, ooh la la)
او لا لا اوه لا لا
(Ooh la la, ooh la la)
او لا لا اوه لا لا
[Bridge]
Walking through the streets at dawn
هنگام سحر توی خیابون ها راه بریم
We dance by empty carousels
کنار چرخ و فلک های خالی برقصیم
Singing about the Sacré-Cœur
راجع به قلب مقدس شعر ميخونيم
And climbing up the Tour Eiffel
و بالا میریم از برج ایفل
Under the stars
زیر ستاره ها
We are, we are dreaming... of Paris
ما ، ما رویا پردازی میکنیم راجب پاریس
[Breakdown]
You're such a naughty boy
تو مثل یه پسر شیطون میمونی
Why you taking that Polaroid
چرا اون پلارويدو ميگيري؟
Put on a show you'll enjoy
يه برنامه اي بزار كه لذت ميبري
Take me to Paris
منو ببر به پاریس
Take me to Yves Saint Laurent
من رو ببر ایوس انت لورانت (مارک)
It's Paris, make out in a dark restaurant
اینجا پاریسه.همدیگر رو در رستوران های تاریک ببوسیم
We'll dance until we die
ما خواهیم رقصید تا وقتی بمیریم
Wanna go out every night
میخواهم هرشب بریم بیرون
Promise we won't say goodbye
بهم قول بده هیچ وقت ما خداحافظی نمیکنیم
Take me to Paris
منو ببر به پاریس
(Ooh la la, ooh la la)
او لا لا اوه لا لا
(Ooh la la, ooh la la)
او لا لا اوه لا لا
[Outro]
Baby say goodnight
عزیزم شب بخیر بگو
Text me when you get home safely
بهم تکست بده که سالم رسیدی خونه
Like you always did
مثل همیشه که این کارو می کردی
When we was first dating
توی اوایل آشناییمون