خانه ترجمه ها گالری

Ooh Baby

  • نام آهنگ : Ooh Baby
  • رکورد : 2010
  • طول آهنگ : 3:31
  • تهیه کننده : Eg White

ترجمه


[Verse 1]
Ooh Baby, can't you hear out favorite song
اوه عزیزم.نمیتونی اهنگ مورد علاقه رو بشنوی؟
Ooh Baby, make me wait a bit too long
اوه عزیزم.مجبورم کن یکم دیگه هم صبر کنم
I don't ever wanna stop, show me everything you got
هیچوقت نمیخوام توقف کنم،هر چی به دست آوردی رو نشونم بده
I've done this before and I should know better
قبلا انجامش دادم و باید بهتر بدونم
Ooh Baby what planet are you o-on?
اوه عزیزم روی کدوم سیاره هستی تو؟
What'cha waiting for?
منتظر چی هستی؟
What'cha waiting for?
منتظر چی هستی؟
[Chorus]
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
Say you wanna put your hands on me
بگو میخوای من رو در آغوش بگیری
Did you say that there's a chance for me?
آیا تو گفتی ک شانسی برای من وجود داره؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
Should be taking off your pants for me
باید به خاطر من لباس هاب زیزیت رو در بیاری
Are you ready for me finally?
بالاخره آماده هستی برای من؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
[Verse 2]
Ooh Baby look at all your hard well friends
اوه عزیزم.ی نگاه به دوست های بینهایت خوبت بنداز
Ooh Baby thinking I don't understand
اوه عزیزم. فک میکنم نمیفهمم
Cause I'm drinking diet coke a lot
چون ی ذره بیش از حد دا مینوشم
Sucking on my lollipops
آبنباتام رو لیس میزنم
I'm the one that grown up, but no one's better
من کسی هستم ک بالغم،ولی هیچکس بهتر نیست
Ooh Baby when you gonna be my man?
اوه عزیزم.کی قراره تو مرد من بشی؟
What'cha waiting for?
منتظر چی هستی؟
What'cha waiting for?
منتظر چی هستی؟
[Chorus]
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
Say you wanna put your hands on me
بگو میخوای من رو در آغوش بگیری
Did you say that there's a chance for me?
آیا تو گفتی ک شانسی برای من وجود داره؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
Should be taking off your pants for me
باید به خاطر من لباس هاب زیزیت رو در بیاری
Are you ready for me finally?
بالاخره آماده هستی برای من؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
Say you wanna put your hands on me
بگو میخوای من رو در آغوش بگیری
Did you say that there's a chance for me?
آیا تو گفتی ک شانسی برای من وجود داره؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
[Bridge]
You tell me that you love me
بهم میگی دوستم داری
I know you do, I know you do
میدونم که دوستم داری ، میدونم
It doesn't matter what they say, it's true
مهم نیست بقیه چی میگند ، حقیقت داره
[Chorus]
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
wanna put your hands on me
بگو میخوای من رو در آغوش بگیری
say that there's a chance for me?
آیا تو گفتی ک شانسی برای من وجود داره؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
Should be taking off your pants for me
باید به خاطر من لباس هاب زیزیت رو در بیاری
Are you ready for me finally?
بالاخره آماده هستی برای من؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
[Chorus]
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
Say you wanna put your hands on me
بگو میخوای من رو در آغوش بگیری
Did you say that there's a chance for me?
آیا تو گفتی ک شانسی برای من وجود داره؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
Did you say you wanna dance with me?
تو گفتی ک میخوای با من برقصی؟
Should be taking off your pants for me
باید به خاطر من لباس هاب زیزیت رو در بیاری
Are you ready for me finally?
بالاخره آماده هستی برای من؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟
Are you ready now?
الان آماده ای؟