خانه ترجمه ها گالری

Once upon a dream

  • نام آهنگ : Once Upon a Dream
  • رکورد : 2013
  • طول آهنگ : 3:23
  • تهیه کننده : Lana Del Rey

ترجمه


[Verse]
I know you
من میشناسمت
I walked with you once upon a dream
من با تو در شروع قصه قدم زدم
I know you
من میشناسمت
That look in your eyes is so familiar, a gleam
اون نگاه در چشمانت یک نور آشنایی دارد
And I know it's true
و میدونم که درسته
That visions are seldom all they seem
نورضعیفی توی چشمات خیلی شبیه یه نوریه
[Vocalizing]
[Bridge]
But if I know you, I know what you'll do
اما اگر میشناسمت میدونم چی کار میخوای بکنی
You'll love me at once
تو مرا دوست خواهی داشت
The way you did once upon a dream
همون جور ی که یه بار توی یک رویا عاشقم شدی
But if I know you, I know what you'll do
اما اگر میشناسمت میدونم چی کار میخوای بکنی
You'll love me at once
تو مرا دوست خواهی داشت
The way you did once upon a dream
همون جور ی که یه بار توی یک رویا عاشقم شدی
[Verse]
I know you
من میشناسمت
I walked with you once upon a dream
من با تو در شروع قصه قدم زدم
I know you
من میشناسمت
That gleam in your eyes is so familiar, a gleam
نور چشمانت یک نور آشناییست
And I know it's true
و میدونم که درسته
That visions are seldom all they seem
نورضعیفی توی چشمات خیلی شبیه یه نوریه
But if I know you, I know what you'll do
اما اگر میشناسمت میدونم چی کار میخوای بکنی
You'll love me at once
تو مرا دوست خواهی داشت
The way you did once upon a dream
همون جور ی که یه بار توی یک رویا عاشقم شدی