خانه ترجمه ها گالری

Not All Who Wander Are Lost

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
I've been wearing the same damn clothes for three damn days
من همون لباسای تکراریِ لعنتی رو برای سه روزِ (متوالیِ) لعنتی پوشیدم
Lincoln, Nebraska's got me in a haze
لینکلن، نبراسکا منو با مِه احاطه کرده (هوشیاریمو کم کرده)
The thing about men like you
یه چیزی که دربارهٔ مردایی شبیه تو هستش
Is you got a lot to say
اینه که حرفهای زیادی برای گفتن دارید
But will you stay?
اما می مونی؟
[PRE-Chorus]
You say you got my name on your tattoo
تو میگی اسممو رو خودت تتو کردی
Opening up doors, pulling out chairs, look at you
درا رو باز میکنی، صندلیا رو پرتاب میکنی، به خودت نگاه کن
You talk to God like I do
تو شبیه من با خدا حرف میزنی
I think you know
فکر میکنم میدونی
The same secrets that I do
همون رازایی که من می دونمو
I'm talking 'bout
من دارم در مورد این حرف میزنم
[Chorus]
Not all those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند، گم نشدن
Not all those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند، گم نشدن
Not all those who wander
نه همه ی کسایی که سرگردونند
All those who wander
همه ی کسایی که سرگردونند
All those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند گم نشدن (با توجه به جملات بالاییش منفی میشه)
It's just wanderlust
این فقط عشق به سَفَره
[Verse 2]
The thing about being on the road
یه چیزی که درمورد توو جاده بودن وجود داره
Is there's too much time to think
اینه که وقت زیادی برای فکر کردن هستش
About seasons of old
درباره ی فصلای قدیمی (گذشته ها)
As you pour yourself a drink
درحالی که داری واسه خودت یه نوشیدنی میریزی
'Cause every time I said no
چون من (که) هر بار گفتم نه
It wasn't quite what I meaned
منظورم دقیقا همون چیزی که گفتم نبود
If you know what I mean
اگه تو میدونی منظورم چیه
[PRE-Chorus]
You say you got my name as your tattoo
تو میگی اسممو رو خودت تتو کردی
Pulling out chairs, opening doors, look at you
صندلیا رو پرتاب می کنی، درارو باز میکنی، به خودت نگاه کن
You talk to people like I do
تو مثل من با مردم حرف میزنی
I think you know the same things that I do
فکر میکنم تو همون چیزایی رو میدونی که من میدونم
[Chorus]
Not all those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند، گم نشدن
Not all those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند، گم نشدن
Not all those who wander
نه همه ی کسایی که سرگردونند
All those who wander
همه ی کسایی که سرگردونند
All those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند گم نشدن (با توجه به جملات بالاییش منفی میشه)
It's just wanderlust
این فقط عشق به سَفَره
[Bridge]
Look at me and look at you
به من نگاه کن و به خودت نگاه کن
Look at what you made me do
نگاه منو به چه کاری وادار کردی؟
Look at me and look at you
به من نگاه کن و به خودت نگاه کن
Bible on your tattoo
تتوت اِنجیله ( کتاب مقدس مسیحیا و البته از نظر اِنجیل تتو یه کار ممنوعه است)
Look at me and look at you
به من نگاه کن و به خودت نگاه کن
Look at what you made me do
نگاه منو به چه کاری وادار کردی؟
Look at me and look at you
به من نگاه کن و به خودت نگاه کن
[Chorus]
Not all those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند، گم نشدن
Not all those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند، گم نشدن
Not all those who wander
نه همه ی کسایی که سرگردونند
All those who wander
همه ی کسایی که سرگردونند
All those who wander are lost
همه ی کسایی که سرگردونند گم نشدن (با توجه به جملات بالاییش منفی میشه)
It's just wanderlust
این فقط عشق به سَفَره