خانه ترجمه ها گالری

Norman fu.. rockwell

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
Goddamn, man-child
لعنتی، پسر
You fucked me so good that I almost said, "I love you"
تو انقد خوب باهام خوابیدی که تقریبا بهت گفتم دوسِت دارم
You're fun and you're wild
تو شوخ، بانمک و آزادی
But you don't know the half of the shit
اما تو از نصف لجنی که
That you put me through
منو توش گذاشتی خبر نداری
Your poetry's bad and you blame the news
طبع شاعریت بده و اینو تقصیر شاعرای جدید میدونی
But I can't change that
اما من نمی تونم اینو عوض کنم
And I can't change your mood (Aah)
و نمیتونم حال وهوات رو عوض کنم
[Chorus]
'Cause you're just a man
چون تو فقط یه مَردی
It's just what you do
و این کاریه که انجام میدی (طبیعتته)
Your head in your hands
بی توجه میشی
As you color me blue, mm
همون طور که منو آبی میکنی ( غمگین میکنی)
Yeah, you're just a man
آره، تو یه مردی
All through and through
به طور کامل و بی نقص
Your head in your hands
بی توجه میشی
As you color me blue
وقتی که ناراحتم میکنی
Blue, blue, blue
آبی، آبی، آبی
[Verse 2]
Goddamn, man-child
لعنتی، پسر
You act like a kid even though you stand six foot two
مثل بچه ها رفتار میکنی با اینکه قدت بلنده
Self-loathing poet, resident Laurel Canyon, know-it-all
شاعری که از خودش بد میگه، خونه ت توی لارل کانیونه، طوری رفتار میکنی که انگار همه چیو میدونی
You talk to the walls when the party gets bored of you
وقتی پارتی ازت خسته میشه، با دیوارا حرف میزنی
But I don't get bored, I just see you through
ولی من حوصله م سر نمیره، چون فقط به تو نگاه میکنم
Why wait for the best when I could have you?
چرا واسه بهترینا وایسم وقی میتونم تو رو داشته باشم
You
تو
[Chorus]
'Cause you're just a man
چون تو فقط یه مَردی
It's just what you do
و این کاریه که انجام میدی (طبیعتته)
Your head in your hands
بی توجه میشی
As you color me blue
همون طور که منو آبی میکنی ( غمگین میکنی)
Yeah, you're just a man
آره، تو یه مردی
All through and through
به طور کامل و بی نقص
Your head in your hands
بی توجه میشی
As you color me blue , mm
وقتی که ناراحتم میکنی
[Outro]
Blue, blue
آبی، آبی
You make me blue
تو ناراحتم میکنی
Blue, blue
آبی، آبی
Blue, blue, blue
آبی، آبی، آبی
Blue, blue, blue, blue
آبی، آبی،آبی،آبی