خانه ترجمه ها گالری

Money power glory

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
You say that you wanna go
میگی میخوای بری
To a land that's far away
به یه سرزمین دور
How are we supposed to get there
چطور باید به اونجا برسیم
With the way that we're living today?
با وضعیت زندگی الان مون
You talk lots about God
خیلی درمورد خدا حرف میزنی
Freedom comes from the call
میگی آزادی به فرمان خدا به دست میاد
But that's not what this bitch wants
ولی اون چیزی نیست که این هرزه میخواد
Not what I want at all
اصلاً اون چیزی که من میخوام نیست
[Chorus]
I want money, power and glory
من ثروت و قدرت و شکوه میخوام
I want money and all your power, all your glory
من پول و تمام قدرتت و شکوهت رو میخوام
Hallelujah, I wanna take you for all that you got
من بخاطر همه ی چیزهایی که داری میخوام داشته باشمت
Hallelujah, I'm gonna take them for all that they got
من بخاطر همه ی چیزهایی که داری به دستت میارم
[Post-Chorus]
Baby…
عزیرم...
[Verse 2]
The sun also rises,
خورشید طلوع میکنه حتی
On those who fail the call
بالای سر کسایی که از فرمان خدا سرپیچی میکنن
My life, it comprises,
زندگی من در بر می گیره
Of losses and wins and fails and falls
باخت،برد،شکست و سقوطهای زیادی رو
I can do it if you really, really like that
اگه واقعاً خوشت میاد میتونم انجامش بدم
I know what you really want, b-b-b-b-baby
من میدونم که تو واقعاً چی میخوای عزیزم
I can do it if you think you like that
اگه به نظرت خوشت میاد میتونم انجامش بدم
You should run, boy, run
باید فرار کنی پسر،فرار کن
[Chorus]
I want money, power and glory
من ثروت و قدرت و شکوه میخوام
I want money and all your power, all your glory
من پول و تمام قدرتت و شکوهت رو میخوام
Hallelujah, I wanna take you for all that you got
من بخاطر همه ی چیزهایی که داری میخوام داشته باشمت
Hallelujah, I'm gonna take them for all that they got
من بخاطر همه ی چیزهایی که داری به دستت میارم
[Post-Chorus]
Baby, baby…
عزیزم ، عزیزم...
[Bridge]
Dope and diamonds, dope and diamonds, diamonds.
مواد و الماس، مواد و الماس و مواد و الماس
Dope and diamonds, dope and diamonds, that's all that I want.
مواد و الماس، مواد و الماس چیزـهایی هستن که واقعاً میخوام
Dope and diamonds, dope and diamonds, diamonds.
مواد و الماس، مواد و الماس و مواد و الماس
Dope and diamonds, dope and diamonds, diamonds.
مواد و الماس، مواد و الماس و مواد و الماس
[Chorus]
I want money, power and glory
من ثروت و قدرت و شکوه میخوام
I want money and all your power, all your glory
من پول و تمام قدرتت و شکوهت رو میخوام
Hallelujah, I wanna take you for all that you got
من بخاطر همه ی چیزهایی که داری میخوام داشته باشمت
Hallelujah, I'm gonna take them for all that they got
من بخاطر همه ی چیزهایی که داری به دستت میارم
[Post-Chorus]
Baby…
عزیزم