خانه ترجمه ها گالری

Million dollar baby

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Verse 1]
You said I was the most exotic flower
تو گفتی من خوشبو ترین گل بودم
Holdin' me tight in our final hour
من رو در آخرین لحظات محکم در آغوش گرفتی
I don't know how you convince them and get them, babe
پسر نمیدونم چطوری قانعشون میکنی
I don't know what you do
نمیدونم چیکار میکنی
It's unbelievable
این باورنکردنیه
And I don't know how you get over, get over
نمیدونم چطوری تمومش میکنی
Someone as dangerous, tainted and flawed as you
کسی که به اندازه تو خطرناک و فاسد و عیب داره
[Chorus]
One for the money, and two for the show
اول برای پول دوم برای خود نمایی
I love you, honey
دوستت دارم عزیزم
I'm ready, I'm ready to go
من حاضرم حاضرم برای رفتن
How did you get that way? I don't know
تو چه طوری تو اون راه قرار گرفتی؟ نمیدونم
You're screwed up and brilliant
تو دهنت سرویس شده ولی باز هم زیرکی
Look like a million dollar man
تو انگار مرد یک میلیون دلاری هستی (آدم ثروتمند و مهم)
So why is my heart broke?
پس‌ چرا قلب من شکسته؟
[Verse 2]
You got the world, but, baby, at what price?
تو دنیا رو داری ول به چه قیمتی؟
Something so strange, hard to define
یه چیزه خیلی عجیبی ، توصیفش سخته
It isn't that hard, boy, to like you or love you
عاشق تو بودن خیلی سخت نیست
I'd follow you down, down, down
من هم همراه تو میام
You're unbelievable
تو باورنکردنی هستی!
If you're goin' crazy, just grab me and take me
اگه داری عقلت رو از دست میدی بیا و من رو ببر
I'd follow you down, down, down
من هم همراه تو میام
Anywhere, anywhere
هر جا هر جا
[Chorus]
One for the money, and two for the show
اول برای پول دوم برای خود نمایی
I love you, honey
دوستت دارم عزیزم
I'm ready, I'm ready to go
من حاضرم حاضرم برای رفتن
How did you get that way? I don't know
تو چه طوری تو اون راه قرار گرفتی؟ نمیدونم
You're screwed up and brilliant
تو دهنت سرویس شده ولی باز هم زیرکی
Look like a million dollar man
تو انگار مرد یک میلیون دلاری هستی (آدم ثروتمند و مهم)
So why is my heart broke?
پس‌ چرا قلب من شکسته؟
[Chorus]
One for the money, and two for the show
اول برای پول دوم برای خود نمایی
I love you, honey
دوستت دارم عزیزم
I'm ready, I'm ready to go
من حاضرم حاضرم برای رفتن
How did you get that way? I don't know
تو چه طوری تو اون راه قرار گرفتی؟ نمیدونم
You're screwed up and brilliant
تو دهنت سرویس شده ولی باز هم زیرکی
Look like a million dollar man
تو انگار مرد یک میلیون دلاری هستی (آدم ثروتمند و مهم)
So why is my heart broke?
پس‌ چرا قلب من شکسته؟
[Outro]
I don't know
نمیدونم
You're screwed up, you're brilliant
دهنت سرویس شده ولی هنوز زیرکی
Look like a million dollar man
تو انگار مرد یک میلیون دلاری هستی (آدم ثروتمند و مهم)
So why is my heart broke?
پس‌چرا قلب من شکسته؟