خانه ترجمه ها گالری

Mermaid motel

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[Verse 1]
Maybe we could go to Coney Island
احتمالا به جزیره کُنی بریم
Maybe I could sing the national anthem
احتمالا سرود ملی و بخونم
Buy a white sweater, for the last white day
یه ژاکت سفید بخرم،برای روز سفید بعدی
Of the summer
در تابستان
Buy my purple wig for my mermaid video
بیگودی بنفشمو برای ویدئوی عروس دریاییم بخرم
Walk back to where I lived in my motel
برگردم به جایی که زندگی میکردم توی هتلم
On Neptune (Avenue)
روی نپتون(خیابون)
[Chorus]
You call me lavender
تو منو اسطوقدوس(ارام بخش)صدا کنی
You call me sunshine
منو نور خورشید صدا کنی
You say take it off, take it off
بگی درش بیار،درش بیار(لباساشو)
You call me lavender
تو منو اسطوقدوس(ارام بخش)صدا کنی
You call me sunshine
منو نور خورشید صدا کنی
You say take it off, take it off
بگی درش بیار،درش بیار(لباساشو)
[Verse 2]
(Maybe we could go to) Suede Tokyo
احتمالا به سوئد توکیو بریم
Or see Van Halen at their reunion show
یا ون هلن رو تو مراسم تجدید دیدارشون ببینیم
Heavy metal hour on TV
وقت متال گوش دادن از تلوزیون اه
Diamond Dave and Ray Lee
دایموند دیو و ری لی
And you salute me, Miss America
و تو به من سلام میکنی خانوم آمریکایی
Because I am, I am
چونکه من میس آمریکا ام
[Chorus]
You call me lavender
تو منو اسطوقدوس(ارام بخش)صدا کنی
You call me sunshine
منو نور خورشید صدا کنی
You say take it off, take it off
بگی درش بیار،درش بیار(لباساشو)
You call me lavender
تو منو اسطوقدوس(ارام بخش)صدا کنی
You call me sunshine
منو نور خورشید صدا کنی
You say take it off, take it off
بگی درش بیار،درش بیار(لباساشو)
[Verse 3]
Maybe we could go to Coney Island
احتمالا به جزیره کُنی بریم
Maybe I could sing you to sleep
شاید واست لالایی خوندم
God bless the universe
خدا جهان رو حفظ کنه
God bless the ocean
خدا اقیانوس ها رو حفظ کنه
God bless you
خدا تو رو حفظ کنه
And god bless me
و من رو
(God bless you)
و تو رو حفظ کنه
And god bless me
و من رو حفظ کنه
[Chorus]
You call me lavender
تو منو اسطوقدوس(ارام بخش)صدا کنی
You call me sunshine
منو نور خورشید صدا کنی
You say take it off, take it off
بگی درش بیار،درش بیار(لباساشو)
You call me lavender
تو منو اسطوقدوس(ارام بخش)صدا کنی
You call me sunshine
منو نور خورشید صدا کنی
You say take it off, take it off
بهم میگی درش بیار ، درش بیار