خانه ترجمه ها گالری

Mariners apartment complex

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
You took my sadness out of context
اندوه منو جور دیگه برداشت کردی
At the Mariners Apartment Complex
توی مجتمع مسکونی مارینرز
I ain't no candle in the wind
من یه شمع توی باد نیستم
I'm the bolt, the lightning, the thunder
من تخته ام، طوفانم، رعدو برقم
Kind of girl who's gonna make you wonder
از اون دسته دخترایی که متعجبت میکنن
Who you are and who you've been
که کی هستی و کی بودی
[Pre-Chorus]
And who I've been is with you on these beaches
و من کسیم که توی این سواحل باهات بودم
Your Venice bitch, your die-hard, your weakness
هرزه ونیزی تو ، هوادار سرسختت ، نقطه ضعفت
Maybe I could save you from your sins
شاید میتونستم تو رو از گناهات نجات بدم
So, kiss the sky and whisper to Jesus
پس، آسمونو ببوس و با عیسی مسیح زمزمه کن
My, my, my, you found this, you need this
عزیزم ،عزیزم ،عزیزم، اینو پیدا کردی ، تو بهش نیاز داری
Take a deep breath, baby, let me in
یه نفس عمیق بکش، عزیزم، بذار بیام تو
[Chorus]
You lose your way, just take my hand
راهتو گم میکنی، فقط دستمو بگیر
You're lost at sea, then I'll command your boat to me again
توی دریا گم شدی، پس دوباره قایقتو سمت خودم هدایت میکنم
Don't look too far, right where you are, that's where I am
دوردست ها رو نگا نکن، دقیقا همون جایی که هستی ، من همونجام
I'm your man
(من مَردتم)
I'm your man
(من مَردتم)
[Verse 2]
They mistook my kindness for weakness
اونا مهربونیمو نقطه ضعف برداشت کردن
I fucked up, I know that, but, Jesus
گند زدم، ميدونم، ولی، خدای من
Can't a girl just do the best she can?
مگه یه دختر نمیتونه بهترین کاری که میتونه انجام بده؟
Catch a wave and take in the sweetness
یه موجو سوار شو و شیرینیشو حس کن
Think about it, the darkness, the deepness
بهش فکر کن، تاریکی، عمق
All the things that make me who I am
تموم چیزایی که منو کسی که هستم میکنن
[Pre-Chorus]
And who I am is a big-time believer
و من اونی هستم که شدیدا باور دارم
That people can change, but you don't have to leave her
که آدما میتونن تغییر کنن، اما تو مجبور نیستی اونو ترک کنی
When everyone's talking, you can make a stand
وقتی همه دارن حرف میزنن، میتونی از جات بلند شی
'Cause even in the dark, I feel your resistance
برای این که حتی تو تاریکی، مقاومتتو حس میکنم
You can see my heart burning in the distance
میتونی قلبمو از دور ببینی که داره میسوزه
Baby, baby, baby, I'm your man (yeah)
عزیزم، عزیزم، عزیزم، من مَردتم (آره)
[Chorus]
You lose your way, just take my hand
راهتو گم میکنی، فقط دستمو بگیر
You're lost at sea, then I'll command your boat to me again
توی دریا گم شدی، پس دوباره قایقتو سمت خودم هدایت میکنم
Don't look too far, right where you are, that's where I am
دوردست ها رو نگا نکن، دقیقا همون جایی که هستی ، من همونجام
I'm your man
(من مَردتم)
I'm your man
(من مَردتم)
[Outro]
(Catch a wave and take in the sweetness)
(سوار یه موج شو و غرق در شیرینی شو)
(Take in the sweetness)
(غرق در شیرینی شو)
(You want this, you need this)
( اینو میخوای، بهش نیاز داری)
(Are you ready for it?)
(آماده ای براش؟)
(Are you ready for it?)
(آماده ای براش؟)
(Are you ready for it?)
(آماده ای براش؟)