خانه ترجمه ها گالری

Lucky ones

  • نام آلبوم : Born to die
  • رکورد : 2010 - 2011
  • طول آلبوم : 49:28
  • تهیه کننده : Patrik Berger , Jeff Bhasker , Chris Braide ,Emile Haynie , Justin Parker ,Rick Nowels ,Robopop, Al Shux

ترجمه


[Verse 1]
Let's get out of this town, baby we're on fire
عشقم بیا از این شهر در بیایم.. ما تو اتیش عشق پر حرارتمون داریم میسوزیم
Everyone around here seems to be going down, down, down
چون ما با عشمون میریم بالاتر حس میکنیم همه دارن میفتین پایین
If you stick with me, I can take you higher, and higher
اگه با من باشی من میتونم تو رو بالاتر ببرم،و بالاتر
It feels like all of our friends are lost
مثل این میمونه که همه ی دوستامون راهشون رو گم کردند
Nobody's found, found, found
و نمیتونند راهشونو پیدا کنند
I got so scared, I thought no one could save me
قبل اینکه تو پیدات بشه... من خیلی ترسیده بودم... فک نمیکردم کسی بتونه نجاتم بده
You came along scooped me up like a baby
ولی یهو تو پیدات شد و مثل یه بچه منو تو اغوشت گرفتی و بلندم کردی
[Chorus]
Every now and then the stars align
هر بار که بعد از مدت ها ستاره های اسمون تو وضعیت خاصی قرار میگیرند
Boy and girl meet by the great design
با یه طرح اسمانی فوق العاده یه دختر و پسر برای اولین بار همو میبینن ( و عاشق هم میشن)
Could it be that you and me are the lucky ones?
ینی میشه این دفعه منو تو اون دو نفر خوش شانس باشیم؟؟
Everybody told me love was blind
بهم گفته بودن که عشق کورت میکنه
Then I saw your face and you blew my mind
راس میگفتن ... وقتی صورت تو رو دیدم عقلمو از دس دادم
Finally, you and me are the lucky ones this time
اخرش ... این دفعه منو تو اون دو نفر خوش شانسیم
[Verse 2]
Boy, get into my car, got a bad desire
اه پسر ، زود سوار ماشینم شو ... یه میل بد ( هوس ) منو فرا گرفته
You know that we'll never leave if we don't get out now, now, now
میدونی که ما هیچوقت نمیتونیم اینجارو ترک کنیم اگه همین الان از اینجا نریم بیرون
You're a careless con, and you're a crazy liar
شاید تو یه فرد بی توجه و یه دروغگوی دیوانه به نظر بیای
But baby, nobody can compare to the way you get down, down, down
ولی عزیزم هیچکس نمیتونه باهات رقابت کنه وقتی دیوانه وار عاشق شدی
I tried so hard to act nice like a lady
من خسته شدم این سخته که تقش یک خانوم خوبو بازی کنی
You taught me that it was good to be crazy
تو بهم یاد دادی که دیوونه بودن خوبه
[Chorus]
Every now and then the stars align
هر بار که بعد از مدت ها ستاره های اسمون تو وضعیت خاصی قرار میگیرند
Boy and girl meet by the great design
با یه طرح اسمانی فوق العاده یه دختر و پسر برای اولین بار همو میبینن ( و عاشق هم میشن)
Could it be that you and me are the lucky ones?
ینی میشه این دفعه منو تو اون دو نفر خوش شانس باشیم؟؟
Everybody told me love was blind
بهم گفته بودن که عشق کورت میکنه
Then I saw your face and you blew my mind
راس میگفتن ... وقتی صورت تو رو دیدم عقلمو از دس دادم
Finally, you and me are the lucky ones this time
اخرش ... این دفعه منو تو اون دو نفر خوش شانسیم
[Bridge]
Feels like, feels like, you know,
حس عحیبیه ... میدونی
It feels like falling in love for the first time
حس میکنم دارم برای بار اول عاشق میشم
Feels like, you know,
اینو حس میکنم
It feels like falling in love
احساسش مثل عاشق شده
[Chorus]
Every now and then the stars align
هر بار که بعد از مدت ها ستاره های اسمون تو وضعیت خاصی قرار میگیرند
Boy and girl meet by the great design
با یه طرح اسمانی فوق العاده یه دختر و پسر برای اولین بار همو میبینن ( و عاشق هم میشن)
Could it be that you and me are the lucky ones?
ینی میشه این دفعه منو تو اون دو نفر خوش شانس باشیم؟؟
Everybody told me love was blind
بهم گفته بودن که عشق کورت میکنه
Then I saw your face and you blew my mind
راس میگفتن ... وقتی صورت تو رو دیدم عقلمو از دس دادم
Finally, you and me are the lucky ones this time
اخرش ... این دفعه منو تو اون دو نفر خوش شانسیم