خانه ترجمه ها گالری

Love song

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
In the car, in the car, in the backseat, I'm your baby
تو ماشین، تو ماشین، تو صندلی عقب ، من عشق تو ام
We go fast, we go so fast, we don't move
ما انقدر تند میریم که از جامون حرکت نمی کنیم
I believe in a place you take me
من به جایی که تو منو میبری باور دارم
Make you real proud of your baby
باعث میشم به عشقت افتخار کنی
In your car, I'm a star and I'm burnin' through you
تو ماشینت، من یه ستاره ام که دارم از عشق تو می سوزم
In your car, I'm a star and I'm burnin' through you
تو ماشینت، من یه ستاره ام که دارم از عشق تو می سوزم
[Chorus]
Oh, be my once in a lifetime
اوه، نیمه گمشده من تو زندگیم باش
Lyin' on your chest, in my party dress
لم دادم روی قفسه سینه ت، لباس مهمونیم تنمه
I'm a fuckin' mess, but I
من واقعا بهم ریختم اما
Oh, thanks for the high life
اوه، ممنون برای این زندگی خوب
Baby, it's the best, passed the test, and yes
عزیزم، این بهترینه، امتحانو قبول شده و آره
Now I'm here with you, and I
حالا اینجام با تو و من
Would like to think that you would stick around
دوست دارم فکر کنم که تو اینجا میمونی
You now that I'd just die to make you proud
تو میدونی که من میمیرم تا تو بهم افتخار کنی
The taste, the touch, the way we love
مزه، لمس، روشی که ما همو دوست داریم
It all comes down to make the sound of our
اینا همه اتفاق میفتن تا صدای ما تولید بشه
Love song
آهنگ عاشقانه مونو
[Verse 2]
Dream a dream, here's a scene
خواب یک خواب رو ببین، اینجا یه صحنه ست
Touch me anywhere 'cause I'm your baby
منو همه جا لمس کن چون من عشق تو ام
Grab my waist, don't waste any part
مچ منو بگیر، هیچ قسمتی رو جا ننداز
I believe that you see me for who I am
باور دارم منو به خاطر چیزی که هستم می خوای
So spill my clothes on the floor of your new car
پس لباس هامو بنداز کف ماشین جدیدت
Is it safe, is it safe to just be who we are?
آیا این امنه؟ بی خطره برای این که خودمون باشیم؟
Is it safe, is it safe to just be who we are?
آیا این امنه؟ بی خطره برای این که خودمون باشیم؟
[Chorus]
Oh, be my once in a lifetime
اوه، نیمه گمشده من تو زندگیم باش
Lyin' on your chest, in my party dress
لم دادم روی قفسه سینه ت، لباس مهمونیم تنمه
I'm a fuckin' mess, but I
من واقعا بهم ریختم اما
Oh, thanks for the high life
اوه، ممنون برای این زندگی خوب
Baby, it's the best, passed the test, and yes
عزیزم، این بهترینه، امتحانو قبول شده و آره
Now I'm here with you, and I
حالا اینجام با تو و من
Would like to think that you would stick around
دوست دارم فکر کنم که تو اینجا میمونی
You now that I'd just die to make you proud
تو میدونی که من میمیرم تا تو بهم افتخار کنی
The taste, the touch, the way we love
مزه، لمس، روشی که ما همو دوست داریم
It all comes down to make the sound of our
اینا همه اتفاق میفتن تا صدای ما تولید بشه
Love song
آهنگ عاشقانه مونو
The taste, the touch, the way we love
مزه، لمس، روشی که ما همو دوست داریم
It all comes down to make the sound of our
اینا همه اتفاق میفتن تا صدای ما تولید بشه
Love song
آهنگ عاشقانه مونو