خانه ترجمه ها گالری

Love

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
Look at you kids with your vintage music
به خودتون نگاه کنید که موزیک قدیمی گوش میکنید
Comin' through satellites while cruisin'
که از درون ماهواره هایی که میگردن میاد (از طریق وسایل مدرن موزیک قدیمی گوش میکنین )
You're part of the past, but now you're the future
شما قسمتی از گذشته بودید ولی حالا آینده رو میسازید
Signals crossing can get confusing
پیام هایی که میگیرید ممکنه بعضی اوقات گیج کننده باشه
[Pre-Chorus]
It's enough just to make you feel
این کافیه تا باعث بشه حس کنی
Crazy, crazy, crazy
دیونگی ، دیونگی ،دیونگی رو
Sometimes, it's enough just to make you feel crazy
اما گاهی اوقات کافیه که فقط دیوانه باشید
[Chorus]
You get ready, you get all dressed up
حاضر میشید و بهترین لباس هاتون رو میپوشید
To go nowhere in particular
حتی اگه به جای خاصی نرید
Back to work or the coffee shop
به سمت کار یا کافی شاپ برمیگردین
Doesn't matter 'cause it's enough
مهم نيست چون این کافیه که
To be young and in love, ah, ah
جوان و عاشق باشید
To be young and in love, ah, ah
جوان و عاشق باشید
[Verse 2]
Look at you kids, you know you're the coolest
به خودتون نگاه کنید بچه ها، شما میدونید که باحالترین هستید
The world is yours and you can't refuse it
دنیا مال شماست و نمی تونید نخواهیدش
Seen so much, you could get the blues
چیزای زیادی دیدید که میتونستید افسرده بشید
But that don't mean that you should abuse it
اما به این معنا نیست که شما باید ازش سو استفاده کنید
[Pre-Chorus]
Though it's enough just to make you go
این کافیه تا باعث بشه حس کنی
Crazy, crazy, crazy
دیونگی ، دیونگی دیونگی رو
I know, it's enough just to make you go
میدونم این کافیه که باعث بشه حس کنی
Crazy, crazy, crazy
دیونگی ، دیونگی دیونگی رو
[Chorus]
But you get ready, you get all dressed up
اما آماده میشید و بهترین لباس هاتون رو میپوشید
To go nowhere in particular
حتی اگه به جای خاصی نرید
Back to work or the coffee shop
به سمت کار یا کافی شاپ برمیگردین
It don't matter because it's enough
مهم نيست چون این کافیه که
To be young and in love, ah, ah
جوان و عاشق باشید
To be young and in love, ah, ah
جوان و عاشق باشید
[Bridge]
Hmm (Ah, ah)
همم (آه، آه)
Hmm (Ah, ah)
همم (آه، آه)
Hmm
مم
Don't worry, baby
ناراحت نباش عزیزم
Hmm (Ah, ah)
همم (آه، آه)
Hmm (Ah, ah)
همم (آه، آه)
Hmm
مم
Don't worry, baby
ناراحت نباش عزیزم
[Pre-Chorus]
And it's enough just to make me go
و این کافیه که باعث شه من حس کنم
Crazy, crazy, crazy
دیونگی ، دیونگی دیونگی رو
It's enough just to make me go
این کافیه که باعث شه من حس کنم
Crazy, crazy, crazy
دیونگی ، دیونگی دیونگی رو
[Chorus]
I get ready, I get all dressed up
من اماده میشم و بهترین لباس هام رو میپوشم
To go nowhere in particular
حتی اگه به جای خاصی نرم
Back to work or the coffee shop
به سمت کار یا کافی شاپ برمیگردین
It doesn't matter if I'm not enough
لازم نیست کافی باشم
For the future or the things to come
برای آینده یا اتفاقایی که پیش روست
'Cause I'm young and in love, ah, ah
چون من عاشق و جوان هستم
I'm young and in love, ah, ah
من عاشق و جوان هستم
[Outro]
Hmm (Ah, ah)
همم (آه، آه)
Hmm (Ah, ah)
همم (آه، آه)
Hmm
ممم
Don't worry, baby
نگران نباش عزیزم
Hmm (Ah, ah)
همم (آه، آه)
Hmm (Ah, ah)
همم (آه، آه)
Hmm
ممم
Don't worry, baby
نگران نباش عزیزم