خانه ترجمه ها گالری

Living Legend

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Blackbirds will sing in the same key
پرنده های سیاه توی همون نُت خودشون میخونند (منظورش"توکای سیاه"ست)
As you play in the shoes that I bought you
درست همون وقتی که تو با کفشایی که من برات خریدم بازی می کنی
And sweet baby Jane don't know a thing
و "جِینِ" دوست داشتنی یه چیزو ...
About my songs, but she knows I'm a monsoon
... در مورد ترانه هام نمیدونه، اما می دونه که من یه باد موسمی ام
[Chorus]
And baby, you, all the things you do
و عزیزم، تو، همه کارایی که می کنی
And the ways you move send me straight to Heaven
و همه راه هایی که توش حرکت میکنی، منو مستقیم به بهشت میفرستن
And baby, you, what you never knew
و عزیزم، تو، چیزی که هرگز نمیدونستی ...
What I never said is, you're my living legend
چیزی که هرگز نگفتم، اینه که افسانه زنده ی من ای
[Verse 2]
Hipsters will sing just like a dream
هیپسترا قراره درست مثه یه رویا آواز بخونند (هیپستر: آدمایی که به سبک زندگی نامتعارف علاقه مندن، مثل مُد و آهنگای جاز)
In Sin-é or the back Brooklyn Bayou
توو شِنی (یه رویداد موسیقی توی نیویورک) یا پشت نهر بروکلین
But you never cared about my name
اما تو هیچ وقت به اسمم اهمیت ندادی
And darling, I never meant to defy you
و عزیزم، منم هیچ وقت نخواستم تو رو تحریک کنم (باهات جنگ کنم)
[Chorus]
But baby, you, all them things you do
اما عزیزم، تو، همه کارایی که میکنی
And those ways you moved send me straight to Heaven
و همه راه هایی که توش حرکت میکنی، منو مستقیم به بهشت میفرستن
And baby, you, I never said to you
و عزیزم، تو، من هرگز بهت نگفتم
You really are my living legend
تو واقعا افسانه زنده منـی
[Bridge]
I got guns in the summertime and horses, too
من توی تابستون تفنگ میگرفتم و همین طور اسب
Guns in the summertime and horses, too
تفنگ میگرفتم توو تابستون و همین طور اسبا رو
I never meant to be bad or unwell, I was just living on the edge
من هیچ وقت قصد نداشتم که بد یا ناخوش باشم، من فقط روی یه مرز زندگی میکردم (لب پرتگاه بودم، یه نوع دو راهی)
Right between heaven and hell, and I'm tired of it
درست بین بهشت و جهنم و از این اتفاق خسته شدم
[Chorus]
Ooh, all the things you do
اووه، همه کارایی که می کنی
And those ways you moved send me straight to Heaven
و همه راه هایی که توش حرکت میکنی، منو مستقیم به بهشت میفرستن
And baby, you, I never said to you
و عزیزم، تو، من هرگز بهت نگفتم
You really are my living legend
تو واقعا افسانه زنده ی منـی
[Hook]
Why, why, why, why, why, why, why, why, why, why?
چرا، چرا، چرا، چرا، چرا، چرا، چرا، چرا، چرا، چرا؟
Why, why, why, why? Why, why, why, why?
چرا، چرا، چرا، چرا؟ چرا، چرا، چرا، چرا؟
Why, why? Why, why, why, why, why, why? Why?
چرا، چرا؟ چرا، چرا، چرا، چرا، چرا، چرا؟ چرا؟
[Outro]
My living legend
افسانه زنده ی من
My living legend
افسانه زنده ی من
My living legend
افسانه زنده ی من
My living legend
افسانه زنده ی من