خانه ترجمه ها گالری

Let the Light In

  • نام آلبوم : Did You Know That There's a Tunnel Under Ocean Blvd
  • رکورد : 2022
  • طول آلبوم : 77:43
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Benji, Zach Dawes, Lana Del Rey, Drew Erickson, Mike Hermosa

ترجمه


[Verse 1]
Pick you up at home, quarter to three
(با ماشین) از خونه سوارت میکنم، یه ربع به سه
Ask you if you want somethin' to eat
میپرسم میخوای چیزی بخوری
Drive around, get drunk, do it over again
دور دور میکنیم، مست میشیم، همشو از اول تکرار میکنیم
Wake you up at night, quarter to one
شب از خواب بیدارت میکنم، یه ربع به یک
I can never stop, wanna have fun
هیچوقت نمیتونم بس کنم، میخوام خوش بگذرونم
Don't be actin' like I'm the kind of girl who can sleep
یه جور رفتار نکن انگار من از اون دخترایی ام که میتونن بخوابن
[PRE-Chorus]
'Cause every time you say you're gonna go
چون هربار میگی میخوای بری
I just smile 'cause, babe, I already know
من فقط لبخند میزنم، چون عزیزم، خودم از قبل میدونم
You know I got nothin' under this overcoat
تو میدونی من هیچی زیر کتم ندارم
[Chorus]
Ooh, let the light in
اووه، بذار نور وارد شه
At your back door, yelling 'cause I wanna come in
کنار در پشتیت، داد میزنم چون میخوام بیام تو
Ooh, turn your light on
اووه، چراغاتو روشن کن
Look at us, you and I, back at it again
به ما نگاه کن، من و تو، دوباره برگشتیم به این (ماجرا)
[Verse 2]
Pick you up around quarter to two
(با ماشین) سوارت میکنم، یه ربع به دو
Usually we got nothin' to do
معمولا کاری برای انجام دادن نداریم
Screw it, maybe you should go and record some other songs
لعنت بهش، شاید تو باید بری و یه آهنگ دیگه ضبط کنی
Got my dress on tight 'cause you know that I
لباس تنگمو پوشیدم چون تو میدونی من
Look shinin' in the light, there's so much ridin'
توی نور میدرخشم، کلی سواری هست
On this life and how we write a love song
توی این زندگی و جوری که ما یه آهنگ عاشقانه مینویسیم
[Chorus]
Ooh, let the light in
اووه، بذار نور وارد شه
At your back door, yelling 'cause I wanna come in
کنار در پشتیت، داد میزنم چون میخوام بیام تو
Ooh, turn your light on
اووه، چراغاتو روشن کن
Look at us, you and I, back at it again
به ما نگاه کن، من و تو، دوباره برگشتیم به این (ماجرا)
[Bridge]
'Cause I love to love, to love, to love you
چون من عاشق عشق ورزیدنم، عشق ورزیدن، عاشق تو بودن
I hate to hate, to hate, to hate you
من از تنفر متنفرم، متنفرم، از نفرت از تو
Put The Beatles on, light the candles, go back to bed
اهنگ د بیتلز بذار، شمع روشن کن، برگرد تو تخت (گروه موسیقی بزرگ در دهه ی 60-70)
'Cause I wanna, wanna, wanna want you
چون من میخوام، میخوام، میخوام که تو رو بخوابم
I need to need, to need, to need you
من نیاز دارم، نیاز دارم، که به تو نیاز داشته باشم
Put the TV on, the flowers in a vase, lie your head
تلوزیونو روش کن، گلا رو تو گلدون بذار، سرتو بذار زمین
[Chorus]
Ooh, let the light in
اووه، بذار نور وارد شه
At your back door, yelling 'cause I wanna come in
کنار در پشتیت، داد میزنم چون میخوام بیام تو
Ooh, turn your light on
اووه، چراغاتو روشن کن
Look at us, you and I, back at it again
به ما نگاه کن، من و تو، دوباره برگشتیم به این (ماجرا)