خانه ترجمه ها گالری

Let Me Love You like a Woman

  • نام آلبوم : Chemtrails over the Country Club
  • رکورد : 2020-2019 / 2016-2015
  • طول آلبوم : 45:28
  • تهیه کننده : Jack Antonoff, Lana Del Rey, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
I come from a small town, how 'bout you?
من از یه شهر کوچیک اومدم، تو چطور؟
I only mention it 'cause I'm ready to leave L.A.
فقط دارم یادآوری میکنم چون برای ترک ال اِی (لس آنجلس) آمادم
And I want you to come
و میخوام تو هم بیای
80 miles North or South will do
میریم هشتاد مایل به سمت شمال یا جنوب
I don't care where, as long as you're with me
اهمیت نمیدم کجا برم تا وقتی تو کنارمی
And I'm with you, and you let me
من با تو ام و تو میذاری
[Chorus]
Let me love you like a woman
بذار مثل یه زن عاشقت باشم
Let me hold you like a baby
بذار مثل یه بچه بغلت کنم
Let me shine like a diamond
بذار مثل یه الماس بدرخشم
Let me be who I'm meant to be
بذار همونی باشم که باید باشم
Talk to me in poems and songs
با زبون شعر و موسیقی باهام حرف بزن
Don't make me be bittersweet
نذار در عین شاد بودن غمگین باشم
Let me love you like a woman
بذار مثل یه زن عاشقت باشم
Let me hold you like a baby
بذار مثل یه بچه بغلت کنم
Let me hold you like a baby
بذار مثل یه بچه بغلت کنم
[Verse 2]
I come from a small town far away
من از یه شهر کوچک و دور اومدم
I only mention it 'cause I'm ready to leave L.A.
فقط دارم یادآوری میکنم چون برای ترک ال اِی (لس آنجلس) آمادم
And I need you to come (and I want you to come)
و بهت نیاز دارم تا باهام بیای (و میخوام که باهام بیایی)
I guess I could manage if you stay
فکر کنم اگه هم نیای بتونم خودمو جمع و جور کنم
It's just if you do, I can't see myself having any fun, so...
فقط ماجرا اینه که اگه بمونی انگار دیگه نمیتونم خوش بگذرونم
[Chorus]
Let me love you like a woman
بذار مثل یه زن عاشقت باشم
Let me hold you like a baby
بذار مثل یه بچه بغلت کنم
Let me shine like a diamond
بذار مثل یه الماس بدرخشم
Let me be who I'm meant to be
بذار همونی باشم که باید باشم
Talk to me in songs and poems
به زبون شعر و موسیقی باهام حرف بزن
Don't make me be bittersweet
نذار در عین شاد بودن غمگین باشم
Let me love you like a woman
بذار مثل یه زن عاشقت باشم
[Hook]
Take you to infinity
تو رو تا بی نهایت میبرم
Let me love you like a woman (let me hold you like a baby)
بذار مثل یه زن عاشقت باشم (بذار مثل یه بچه بغلت کنم)
Take you to infinity
تو رو تا بی نهایت میبرم
Let me love you like a woman (let me hold you like a baby)
بذار مثل یه زن عاشقت باشم (بذار مثل یه بچه بغلت کنم)
Take you to infinity
تو رو تا بی نهایت میبرم
[Bridge]
We could get lost in the purple rain
میتونستیم زیر بارون بنفش ناپدید بشیم
Talk about the good ol' days
درباره روزهای خوب گذشته حرف بزنیم
We could get high on something trippy
میتونستیم با یه چیز توهم زا نئشه کنیم
Baby, let me count the waves
عزیزم، بذار موج ها رو برات بشمارم
[Chorus]
Let me love you like a woman
بذار مثل یه زن عاشقت باشم
Let me hold you like a baby
بذار مثل یه بچه بغلت کنم
Let me shine like a diamond
بذار مثل یه الماس بدرخشم
Let me be who I'm meant to be
بذار همونی باشم که باید باشم
Talk to me in songs and poems
به زبون شعر و موسیقی باهام حرف بزن
Don't make me be bittersweet
نذار در عین شاد بودن غمگین باشم
Let me love you like a woman
بذار مثل یه زن عاشقت باشم