خانه ترجمه ها گالری

LA Who Am I To Love You

  • نام کتاب : Violet Bent Backwards over the Grass
  • ناشر : Simon & Schuster
  • چاپ شده : 2020 29 september
  • تعداد صفحات : 128
  • نویسنده : Lana Del Rey
  • ژانر : Poetry

ترجمه


[Stanza 1]
I left my city for San Francisco
برای رفتن به سان فرانسیسکو شهرم رو ترک کرم
Took a free ride off a billionaire's jet
یه سفر مجانی با جت از یک بیلیونر گرفتم
L.A, I'm from nowhere, who am I to love you?
ال .ای من اهل هیچ کجا نیستم من کی هستم که تورو دوست داشته باشم
L.A, I've got nothing, who am I to love you
ال.ای من هیچی ندارم من کی هستم که تورو دوست داشته باشم
When I'm feeling this way and I've got nothing to offer?
وقتی این احساسو دارم و هیچی ندارم که تقدیمت کنم ؟
L.A, not quite the city that never sleeps
ال.ای شهری که هیچوقت نمیخوابه
Not quite the city that wakes, but the city that dreams, for sure
شهری که به طور کامل بیدار نمیشه اما شهری که به طور حتم رویا میبینه
If by dreams you mean in nightmares
اگه منظورت از رویا دیدن کابوسه
[Stanza 2]
L.A, I'm a dreamer, but I'm from nowhere, who am I to dream?
ال.ای من رویاپردازم اما اهل هیچ کجا نیستم من چه کسی هستم که رویا پردازی کنه ؟
L.A, I'm upset, I have complaints, listen to me
ال.ای من غمگینم من دلخورم به من گوش بده
They say I came from money and I didn't
اونا میگن برای پول اومدم اما نه
And I didn't even have love and it's unfair
و من حتی عشق ندارم و این عادلانه نیست
L.A, I sold my life rights for a big check and I'm upset
ال .ای من حق زندگیم رو به یک چک بزرگ فروختم و من غمگینم
And now I can't sleep at night, and I don't know why
و حالا شبا نمیتونم بخوابم و نمیدونم چرا ؟
Plus, I love Zac, so why did I do that when I know it won't last?
به علاوه زک رو دوست دارم پس چرا اون کارو کردم وقتی که میدونستم اون همیشه باقی نمیمونه ؟
[Stanza 3]
L.A, I picked San Francisco because the man who doesn't love me lives there
ال.ای من سانفرانسیسکو رو انتخاب کردم برای این که مردی که منو دوست نداشت اونجا زندگی میکرد
L.A, I'm pathetic, but so are you, can I come home now?
ال.ای من رقت انگیزم تو هم همینطور حالا میتونم بیام به خونه ؟
Daughter to no one, table for one
دختر هیچکس ، میز برای یک نفر
Party of thousands of people
جشنی واسه هزاران نفر
I don't know at Delilah where my ex-husband works
نمیدونم شوهر سابقم تو Delilah کجا کار میکنه
I'm sick of this, but can I come home now?
من از این خستم اما میتونم بیام به خونه ؟
Mother to no one, private jet for one
مادر هیچکس جت شخصی برای یک نفر
Back home to the Tudor house that borned a thousand murder plots
برگشتن به خونه تئودور که نقشه ی هزاران قتل رو اونجا به وجود اورده
Hancock Park, it's treated me very badly and resentful
پارک هانکوک که با من خیلی تلخ و بد رفتار کرده
The witch on the corner, the neighbor nobody wanted
جادوگر اون گوشه و همسایه ایی که هیچکس نمیخواست داشته باشه
The reason for Garcetti's extra security
دلیل امنیت اضافی گارتسی
[Stanza 4]
L.A, I know I'm bad
ال.ای من میدونم بدم
But I have nowhere else to go, could I come home now?
من جای دیگه ای ندارم که برم حالا میتونم بیام به خونه ؟
I never had a mother
من هیچوقت مادری نداشتم
Will you let me make the sun my own for now
ایا تو به من اجازه میدی تا خورشید رو مادر خودم کنم
And the ocean my son?
و اوقیانوس رو پسرم ؟
I'm quite good at tending to things despite my upbringing
من برای مراقبت کردن و رسیدن به کار ها خوبم بجز بچه بزرگ کردنم
Can I raise your mountains?
میتونم کوه هاتو بزرگ کنم ؟
I promise to keep them greener, make them my daughters
قول میدم اونارو سبز تر نگه دارم و اونارو دختر خودم کنم
Teach them about fire, warn them about water
اتش رو بهشون یاد بدم در مورد اب بهشون هشدار بدم
I'm lonely, L.A, can I come home now?
من تنهام ال.ای حالا میتونم بیام به خونه ؟
[Stanza 5]
I left my city for San Francisco
برای رفتن به سان فرانسیسکو شهرم رو ترک کرم
And I'm writing from the Golden Gate Bridge
و من از روی دوازه طلایی مینویسم
But it's not going as I planned
اما اون طوری پیش نمیره که برنامه ریزی کردم
I took a free ride off a billionaire
من یک سواری رایگان از یه بیلیونر گرفتم
And brought my typewriter and promised myself that I would stay, but
و ماشین تایپم رو اوردم و به خودم قول دادم که میمونم اما
It's just not going the way that I thought
اونجوری پیش نرفت که فکر میکردم
It's not that I feel different, and I don't mind that it's not hot
اینطوری نیست که من احساس متفاوتی دارم و برام مهم نیست اون جذاب نیست
It's just that I belong to no one
فقط اینطوریه که من به هیچکس تعلق ندارم
Which means there's only one place for me
که به این معنیه فقط یک مکان برای من وجود داره
The city not quite awake, the city not quite asleep
شهری که بیداره نیست شهری که خواب هم نیست
The city that's still deciding how good it can be
شهری که هنوز تصمیم میگیره چطوری خوب باشه
[Stanza 6]
And also
و همچینین
I can't sleep without you
نمیتونم بدون تو بخوابم
No one's ever really held me like you
هیچکس تاحالا منو مثل تو بغل نکرده بود
Not quite tightly, but certainly I feel your body next to me
محکم نه اما مطمعنم بدنت رو کنارم احساس میکردم
Smoking next to me
سیگار کشیدنت کنار من
Vaping lightly next to me
اروم سیگار کشیدنت رو کنارم
And I love that you love the neon lights like me
و عاشق این بودم که نور های نئونی رو دوست داری مثل من
Orange in the distance
نارنجی در دوردست ها
[Stanza 7]
We both love that
و جفتمون دوسش داشتیم
And I love that we have that in common
و من عاشق اینم که نقطه مشترکمونه
Also, neither one of us can go back to New York
همچنان هیچکدوم از ما نمیتونه به نیویورک برگرده
For you are unmoving
چون تو حرکت نمیکنی
As for me, it won't be my city again until I'm dead
برای من اونجا شهرم نیست تا زمانی که دوباره بمیرم
Fuck the New York Post
لعنت به نیویورک پست
[Stanza 8]
L.A, who am I to need you
ال.ای من کی باشم که بهت نیاز داشته باشم
When I've needed so much, asked for so much?
وقتی خیلی نیاز داشتم و درخواست خیلی چیزا رو داشتم
And what I've been given, I'm not sure yet
و هنوز مطمعن نیستم چه چیزی بهم داده شد
I may never know that either until I'm dead
حتی تا زمانی که بمیرم ممکنه نفهمم
[Stanza 9]
For now though, what I do know
چه چیزی میدونم تا الان
Is although I don't deserve you
اینکه من لیاقتت رو ندارم
Not you at your best and your splendor
نه تو نه بهترین حالتت نه زیباییت
With towering eucalyptus trees that sway in my dominion
و درخت های اکالیپتوس سربه فلک کشیده که توی قلمرو من پیچ و تاب میخورن
Not you at your worst
نه در بدترین حالتت بلکه در
Totally on fire, unlivable, unbreathable, I need you
درخشش باورنکردی و غیر قابل تنفست بهت نیاز دارم
[Stanza 10]
You see, I have no mother
میبینی من مادری ندارم
And you do
و تو داری
A continental shelf
یک صخره
A larger piece of land from where you came
یک تکه بزرگ از سرزمینی که تو ازش اومدی
And I?
و من ؟
I'm an orphan
یک یتیمم
A little seashell that rests upon your native shores
یک صدف کوچک که روی سواحل بومی تو استراحت میکنه
One of many, for sure
یدونه از هزاران مطمعنا
But because of that, I surely must love you closely to the most of anyone
اما بخاطر اون من حتما باید دوستت داشته باشم
[Stanza 11]
For that reason, let me love you
بخاطر اون دلیل بزار دوستت داشته باشم
Don't mind my desperation
به بیچارگیم توجه نکن
Let me hold you, not just for vacation
براز نگهت دارم نه فقط برای تفریح
But for real and for forever
برای واقعیت و تا ابد
Make it real life
تبدیلش کنم به یک زندگی واقعی
Let me be a real wife to you
بزار همسری واقعی برایت باشم
Girlfriend, lover, mother, friend
دوست دختر ، معشوقه ، مادر ، دوست
I adore you
من میپرستمت
[Stanza 12]
Don't be put off by my quick-wordedness
از بازی با کلماتم ناراحت نشو
I'm generally quite quiet
من در کل ساکت ساکتم
Quite a meditator, actually
میشه گفت متفکرم در واقع
I'll do very well down by Paramhansa Yogananda's realization center, I'm sure
من خیلی خوب عمل میکنم توی پارامانزا و اسایشگاه یوگاناندا مطمعنم
I promise you'll barely even notice me
من قول میدم خیلی سخت متوجه من بشی
Unless you want to notice me
مگر این که تو بخوای بهم توجهه کنی
Unless you prefer a rambunctious child
مگر این که یک کودک غیر قابل کنترل رو ترجیح بدی
In which case, I can turn it on, too
در این صورت میتونم اون مدلی بشم
I'm quite good on the stage as you may know
من تقریبا روی صحنه خوبم احتمالا بدونی
You might have heard of me
شاید راجب من شنیده باشی
[Stanza 13]
So either way, I'll fit in just fine
در هر صورت من خیلی خوب جام رو پیدا میکنم
So just love me by doing nothing
پس فقط دوسم داشته باش بدون این که کاری کنی
And perhaps, by not shaking the county line
و شاید بدون تکان دادن مرز ایالت
I'm yours if you'll have me
من مال تو ام اگه منو قبول کنی
But regardless, you're mine
اما در هر صورت تو مال من هستی