خانه ترجمه ها گالری

Kill kill

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[Verse 1]
Bound up the stairs
پله ها رو میای بالا
I'm in the shower
من زیر دوشم
Do you know
میدونی
I am going to leave you?
من قصد دارم که ترکت کنم؟
Do you know
میدونی
I am going to leave you?
من قصد دارم که ترکت کنم؟
[Chorus]
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I'm in love, lying in the sand
من عاشق دراز کشیدن روی ماسه هام
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I have done everything I can
هرکاری ک میتونستم بکنمو انجام دادم
[Verse 2]
Tell me about Ray and his girl
درمورد رِی و دوست دخترش بم بگو
Do I know Ray has gone
میدونی قرار ری رو
To meet you
ملاقات کنی؟
Love you, I do
عاشقتم من ، همینطوره
Stay here, I won't
اما باهات بمونم؟ نه
The stars fade from your eyes
ستاره ها از چشمات دارن محو میشن
[Chorus]
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I'm in love, lying in the sand
من عاشق دراز کشیدن روی ماسه هام
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I have done everything I can
هرکاری ک میتونستم بکنمو انجام دادم
[Bridge]
One, two Make it fun
یک،دو،خوش بگذرون
Don't trust anyone
به هیچکس اعتماد نکن
One, two Make it fun
یک،دو،خوش بگذرون
Don't trust anyone
به هیچکس اعتماد نکن
[Chorus Variation]
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I have done everything I can
هرکاری ک میتونستم بکنمو انجام دادم
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I'm in love with a dying man
من عاشق یه مرد در حال مرگم
I have done everything I can
هرکاری ک میتونستم بکنمو انجام دادم
[Outro]
One, two Make it fun
یک،دو،خوش بگذرون
Don't trust anyone
به هیچکس اعتماد نکن
One, two
یک دو
Make it fun
خوش بگذرون
Make it fun
خوش بگذرون
Make it fun
خوش بگذرون