خانه ترجمه ها گالری

Is this hapiness

  • نام آلبوم : Ultraviolence
  • رکورد : 2014 - 2013
  • طول آلبوم : 51:24
  • تهیه کننده : Dan Auerbach , Lana Del Rey , Paul Epworth , Lee Foster , Daniel Heath , Greg Kurstin ,Rick Nowels ,Blake Stranathan

ترجمه


[Verse 1]
High up in the Hollywood hills, taking violet pills
نئشه روی تپه های هالیوود، قرص های اعصاب مصرف می کردم
Writin' all of my songs about my cheap thrills
در مورد سرگرمی های ارزان آهنگ می نوشتم
You're a hard man to love, and I'm
تو یه مرد سخت برای دوس داشتنی و من هم
A hard woman to keep track of
دنبال کردنم سخته
You like to rage, don't do that
تو میخوای خشمگین باشی ولی اینکارو نکن
You want your way, you make me so mad
تو راه خودتو میری و منو خیلی دیوونه میکنی
Got your gun, I've got my dad
تو اسلحه داری، من پدرمو دارم
[Refrain]
Hmmm
همممم
Hmmm
همممم
Hmmm
همممم
[Chorus]
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
[Verse 2]
High up in the Hollywood hills, crushin' violet pills
نئشه روی تپه های هالیوود، خورد کردن قرص های اعصاب (با خشم خوردن)
You've been tryin' to write a novel about your cheap thrills
تو داشتی سعی می کردی یه رمان درباره سرگرمی های ارزانت بنویسی
You think you're Hunter S. Thompson
فکر می کنی که هانتر تامپسونی(نویسنده و خبرنگار آمریکایی)
I think you're fucking crazy as the day's long
من فکر میکنم در طول روز تو بدجور دیوونه ای
Man to man, heart to heart
رو در رو،دل به دل
I love you, but you drive me so far
من دوست دارم ولی تو منو از خودت دور میکنی
Wish you well on that star
آرزوی خوبی برات می کنم (با اون ستاره دنباله دار)
[Refrain]
Hmmm
همممم
Hmmm
همممم
Hmmm
همممم
[Chorus]
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
[Bridge]
Witch Hazel, Witch Hazel
نارون کوهی(در موارد آرایشی بهداشتی استفاده میشود)
Betrayal, betrayal
خیانت،خیانت
One gun on the table
یک تفنگ رو میزه
Headshot if you're able
بزن به سر اگه می تونی
[Chorus]
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
Is this happiness?
این شادیه؟
[Outro]
Hmmm
همممم
Hmmm
همممم
Hmmm
همممم
Hmmm
همممم