خانه ترجمه ها گالری

In my feelings

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
I'm smokin' while I'm runnin' on my treadmill
وقتی روی تردمیل میدوم سیگار میکشم
But I'm comin' up roses
ولی زندگیم خوبه
Could it be that I fell for another loser?
آیا بخاطر اینه که گول یه بازنده ی دیگه رو خوردم؟
I'm cryin' while I'm cummin'
وقتی که ارضا میشم گریه میکنم
Makin' love while I'm makin' good money
وقتی که پول خوبی در میارم عشق بازی میکنم
Sobbin' in my cup of coffee
اشکام تو فنجون قهوم میریزه
'Cause I fell for another loser
چون عاشق که بدبخت دیگه شدم
[Pre-Chorus]
Get that cigarette smoke out of my face
اون دود سیگارتو از صورتم بکش کنار
You've been wastin' my time, while you're takin' what's mine
تو وقت منو تلف میکردی، وقتی داشتی چیزی که مال من بود رو میبردی
With the things that you're doin'
با چیزایی که داری انجام میدی
Talk that talk, well, now they all know your name
حرف حرف حرف,خوب,الان همشون اسمتو میدونن
And there's no comin' back from the place that you came
و هیچ راه برگشتی به جایی که ازش اومدی نیس
Baby, don't do it
عزیزم,اینکارو نکن
[Chorus]
'Cause you got me in my feelings
چون تو احساسات گذشته منو زنده کردی(لانا با افسردگی مبارزه میکنه ولی این یارو باعث شده افکار تاریک بازم به ذهن لانا برگردن)
(Got me feeling so much right now)
احساس درستی دارم الان
Talkin' in my sleep again
دوباره تو خوابم حرف میزنم
(I'm makin' no sense at all)
این کارای من کلا هیچ معنی نداره
Drown out all our screamin'
توی سروصدای عشق بازیامون غرق شدم
(Got me feelin' so crazy right now)
احساس دیوانگی میکنم
Who's doper than this bitch?
کی از این ج.ن.د.ه بهتره؟
Who's freer than me?
کی از من ازاد تره؟
You wanna make the switch? Be my guest, baby
میخوای بری سراغ یکی دیگه؟ مهمون من باش،عزیزم
I'm feelin' all my fuckin' feelings
تمام احساس های بدم به من برگشتن
[Verse 2]
I'm smokin' while I'm runnin'
سیگارمو میکشم دارم میام سراغت
This town, and you better believe it, honey
تو این شهر و تو بهتره باور کنی عسلم
I'm laughin' as I'm takin' no prisoners
من میخندم وقتی دارم با کسی که نیست حرف میزنم
And takin' down names
و اسمهارو یاداوری میکنم
I'm cryin' while I'm gunnin'
وقتی که دارم میرم گریه میکنم
In the smoke, they can hear me comin'
میتونن اومدن منو تو دود سیگار حس کنن
If you were me, and I was you
اگه تو جای من بودی و من جای تو
I'd get out of my way
گورمو گم میکردم(تو این چند خط لانا خودشو شبیه به گنگستری دونسته که به شهر حمله میکنه و افرادو گروگان میگیره )
[Pre-Chorus]
Get that cigarette smoke out of my face
اون دود سیگارتو از صورتم بکش کنار
You've been wastin' my time, while you're takin' what's mine
تو وقت منو تلف میکردی، وقتی داشتی چیزی که مال من بود رو میبردی
With the things that you're doin'
با چیزایی که داری انجام میدی
Talk that talk, well, now they all know your name
حرف حرف حرف,خوب,الان همشون اسمتو میدونن
And there's no comin' back from the place that you came
و هیچ راه برگشتی به جایی که ازش اومدی نیس
Baby, don't do it
عزیزم,اینکارو نکن
[Chorus]
'Cause you got me in my feelings
چون تو احساسات گذشته منو زنده کردی(لانا با افسردگی مبارزه میکنه ولی این یارو باعث شده افکار تاریک بازم به ذهن لانا برگردن)
(Got me feeling so much right now)
احساس درستی دارم الان
Talkin' in my sleep again
دوباره تو خوابم حرف میزنم
(I'm makin' no sense at all)
این کارای من کلا هیچ معنی نداره
Drown out all our screamin'
توی سروصدای عشق بازیامون غرق شدم
(Got me feelin' so crazy right now)
احساس دیوانگی میکنم
Who's doper than this bitch?
کی از این ج.ن.د.ه بهتره؟
Who's freer than me?
کی از من ازاد تره؟
You wanna make the switch? Be my guest, baby
میخوای بری سراغ یکی دیگه؟ مهمون من باش،عزیزم
I'm feelin' all my fuckin' feelings
تمام احساس های بدم به من برگشتن
[Bridge]
Got me up in this place right now
منو به این حال کشوندی
Makin' no sense at all
نمیتونم درک کنم چرا
Got me up in this place right now
منو به این حال کشوندی
Against the wall
جلوی دیوار
Got me feelin' so blue
احساس افسردگی میکنم
Makin' no sense at all
نمیتونم درک کنم چرا
Gotta leave right now
باید همین الان گورتو گم کنی
[Chorus]
'Cause you got me in my feelings
چون تو احساسات گذشته منو زنده کردی(لانا با افسردگی مبارزه میکنه ولی این یارو باعث شده افکار تاریک بازم به ذهن لانا برگردن)
(Got me feeling so much right now)
احساس درستی دارم الان
Talkin' in my sleep again
دوباره تو خوابم حرف میزنم
(I'm makin' no sense at all)
این کارای من کلا هیچ معنی نداره
Drown out all our screamin'
توی سروصدای عشق بازیامون غرق شدم
(Got me feelin' so crazy right now)
احساس دیوانگی میکنم
Who's doper than this bitch?
کی از این ج.ن.د.ه بهتره؟
Who's freer than me?
کی از من ازاد تره؟
You wanna make the switch? Be my guest, baby
میخوای بری سراغ یکی دیگه؟ مهمون من باش،عزیزم
I'm feelin' all my fuckin' feelings
تمام احساس های بدم به من برگشتن