خانه ترجمه ها گالری

If You Lie Down with Me

  • نام آلبوم : Blue Banisters
  • رکورد : 2021-2020 / 2017-2013
  • طول آلبوم : 61:54
  • تهیه کننده : Lana Del Rey, Gabe Simon, Zachary Dawes, Drew Erickson, Dean Reid, Loren Humphrey, Mike Dean, Barrie-James O'Neill, Rick Nowels

ترجمه


[Verse 1]
Put your red boots on, baby, giddy up
چکمه های قرمزتو بپوش، عزیزم، گیج شدی
Baby wants a dance, baby gets her way
عشقم یه رقص میخواد، عزیزم راهشو پیدا می کنه
Treat me nice, talk to me with that whiskey breath
با من خوب برخورد کن و با نفست ک بوی ویسکی میده باهام حرف بزن
Twirl me twice, I'll treat you like a holiday
دوبار منو بچرخون، باهات مثل تعطیلات رفتار میکنم (مثل تعطیلات برام لذت بخشی)
[PRE-Chorus]
And don't say you're over me
نگو که، "تو برام تموم شدی"
When we both know that you ain't
وقتی هردومون میدونیم که اینطوری نیست
Don't say you're over me
نگو که، "تو برام تموم شدی"
Babe, it's already too late
عزیزم، دیگه خیلی دیر شده
Just do what you do best with me
فقط بهترین کاری که میتونی باهام بکنی رو بکن
[Chorus]
Dance me all around the room
توی تموم اتاق باهام برقص
Spin me like a ballerina, super high
منو مثل یه رقاص بالرین بچرخون، خیلی حرفه ای
Dance me all around the moon
باهام دور تا دور ماه برقص
Light me up like the Fourth of July
مثل چهارم جوالای باهام جشن بگیر و روشنم کن (روز استقلال ایالات متحده)
Once, twice, three times the guy, I
اولین، دومین، سومین مردی که
Ever thought I would meet, so
همیشه فکر میکردم دوس دارم باهاش ملاقات کنم تویی، پس
Don't say you're over me
نگو که، "تو برام تموم شدی"
When we both know that you lie
وقتی هردومون میدونیم که دروغ میگی
[Bridge]
If you lie down, lie next to me
اگه دراز میکشی، کنار من دراز بکش
Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie
دراز بکش، دراز بکش، دراز بکش، دراز بکش
If you lie down, lie next to me
اگه دراز میکشی، کنار من دراز بکش
Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie
دراز بکش، دراز بکش، دراز بکش، دراز بکش
When you lie down, lie next to me
وقتی دراز می کشی، کنار من دراز بکش
[Verse 2]
Get your jacket on, be a gentleman
ژاکتتو بپوش، یه جنتلمن باش
Get into your truck and pick me up at eight
سوار کامیونت شو، منو هم ساعت هشت سوار کن و ببر
'Cause we were built for the long haul freight train
چون ما برای قطار باری بلند ساخته شدیم
Burnt by fire without trial, like a stowaway
بدون هیچ محاکمه ای توی آتیش سوختیم مثل یه مسافر قاچاقی
[PRE-Chorus]
And don't say you're over me
نگو که، "تو برام تموم شدی"
When they all know that you ain't
وقتی هردمون میدونیم این شکلی نیست
If you lay down, lie next to me
اگه دراز می کشی، کنار من دراز بکش
[Chorus]
Dance me all around the room
توی تموم اتاق باهام برقص
Spin me like a ballerina, super high
منو مثل یه رقاص بالرین بچرخون، خیلی حرفه ای
Dance me all around the moon
باهام دور تا دور ماه برقص
Like six times 'til I'm sick and I cry
نزدیک شیش بار تا جایی که مریض شم و گریه کنم
Once, twice, three times the guy, I
اولین، دومین، سومین مردی که
Ever thought I would meet, so
همیشه فکر میکردم دوس دارم باهاش ملاقات کنم تویی، پس
Don't say you're over me
نگو که، "تو برام تموم شدی"
When they all know that you're lyin'
وقتی همه ی اونا میدونند دروغ میگی
[Outro]
If you lie down, lie next to me
اگه دراز میکشی، کنار من دراز بکش
Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie (you lie, you lie)
دراز، دراز، دراز، دراز، دراز، دراز، دراز، دراز، دراز (تو دروغ میگی، دروغ) اینجا Lie ایهام داره
If you lie down, lie next to me
اگه دراز میکشی، کنار من دراز بکش
Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie (you lie, you lie)
دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ، دروغ (تو دروغ میگی، دروغ میگی)
When you lie down, lie next to me
وقتی دراز می کشی، کنار من دراز بکش