خانه ترجمه ها گالری

How to disappear

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
John met me down on the boulevard
جان منو توی بلوار دید
Cried on his shoulder 'cause life is hard
روی شونه هاش گریه کردم چون زندگی سخته
The waves came in over my head
موج هایی توی سرم اومدن
What you been up to, my baby?
چی کار می کردی تازگیا عزیزم؟
Haven't seen you 'round here lately
این دور و برا ندیده بودمت اخیرا
All of the guys tell me lies, but you don't
همه بهم دروغ میگن اما تو نه
You just crack another beer
فقط یه آبجو دیگه باز می کنی و
And pretend that you're still here
وانمود می کنی که هنوز اینجایی
[Chorus]
This is how to disappear
این نحوه ناپدید شدنه
This is how to disappear
این نحوه ناپدید شدنه
[Verse 2]
Joe met me down at the training yard
جان منو توی حیاط تمرین دید
Cuts on his face 'cause he fought too hard
صورتشو بریده بود چون دعوای بدی کرده بود
I know he's in over his head
میدونم که اون خیلی درگیر کارای پیچیدست
But I love that man like nobody can
ولی کسی به اندازه ی من نمیتونه اون رو دوستش داشته باشه
He moves mountains and pounds them to ground again
اون کوه ها رو به حرکت درمیاره و دوباره به زمین صاف تبدیلشون می کنه
I watched the guys getting high as they fight
من نگاه میکردم که اونا در حال دعوا کردن مست میشدن
For the things that they hold dear
برای چیزایی که براشون عزیزه
To forget the things they fear
تا فراموش کنن چیزایی رو که ازش میترسن
[Chorus]
This is how to disappear
این نحوه ناپدید شدنه
This is how to disappear
این نحوه ناپدید شدنه
[Guitar Solo]
[Verse 3]
Now it's been years since I left New York
و از زمانی که نیویورک رو ترک کردم سال ها میگذره
I've got a kid and two cats in the yard
من یه بچه و دو تا گربه تو حیاطم دارم
The California sun and the movie stars
افتاب کالیفورنیا و ستاره های سینما
I watch the skies getting light as I write, as I
به آسمان در حال روشن شدن نگاه می کنم در حالی که می نویسم و
Think about those years
به اون سال ها فکر می کنم
As I whisper in your ear
در حالی که توی گوش تو زمزمه میکردم
[Outro]
I'm always going to be right here
من همیشه اینجا خوب خواهم ماند
No one's going anywhere
هیچ کسی هیچ جا نمیره