خانه ترجمه ها گالری

Hit and Run

  • نام آهنگ : Hit and Run
  • رکورد : 2010
  • طول آهنگ : ‎3:06
  • تهیه کننده : Tommy Tysper

ترجمه


[Verse 1]
Hollywood and New York, mister major
هالیوود و نیویورک، آقای مهم و معروف
And there's me,
و اینم منم
Little queen of the stage, yeah
ملکه کوچولوی صحنه,اره
He's a God,
اون خداس
One the stars, call creator
تک بین ستاره ها(ستاره های موسیقی) خالق رو صدا کنید
Hail the king of the industry players
زنده باد پادشاه صنعت موسیقی
[Pre-Chorus]
Take off your business suit,
لباس کارتو دربیار
Sitting in your lap for my interview
واسه مصاحبم رو پات میشینم
[Chorus]
Hit it and run
بزن و در رو
Let's hit it and run
بیا بزنیم و در بریم
Hit it and run
بزن و در رو
Hit it and run
بزن و در رو
Baby hit it and run,
عزیزم بزن و در رو
Hit it and run
بزنیم و در بریم
[Verse 2]
Pick me up in your white Lamborghini
منو سوار لامبورگینی سفید رنگت کن
London town,
شهر لندن
You'll watch out,
تو مراقبمی
While I'm singing
وقتی که من اواز میخونم
Glamorous on the stage,
روی صحنه فریبندم
Boy believe me
پسر منو باور کن
Keep your girl back
دوست دخترتو عقب نگه دار
No competing
رقابتی در کار نیست
[Pre-Chorus]
Eying you from across the room
از کوشه اتاق دارم میپامت
Watching me
منو تماشا میکنی
Wa-watching you
تو رو تماشا میکنم
[Chorus]
Hit it and run
بزن و در رو
Let's hit it and run
بیا بزنیم و در بریم
Hit it and run
بزن و در رو
Hit it and run
بزن و در رو
Baby hit it and run,
عزیزم بزن و در رو
Hit it and run
بزنیم و در بریم
[Post-Chorus]
You and me
من و تو
On a spree
در حال خوشگذرونی
Takin' over
همه چی تحت کنترلمونه
All obey hey,
همه پیروی میکنن ازمون
Wanna be your soldier
میخوام سرباز تو باشم
Hit it and run
بزن و در رو
Baby, hit it and run
عزیزم , بزن و در رو
Hit it and run
بزنیم و در بریم
Hit it and run
بزنیم و در بریم
[Bridge]
Oh oh oh
اوه اوه اوه
You know this world is mean
میدونی این دنیا جای بدجنسیه
Nothing's for free,
هیچی مجانی نیست
It's money and technology
همش پول و تکنولوژیه
Together we'd be deadly
با هم دیگه ما نابود کننده خواهیم بود
You know this world is mean
میدونی این دنیا جای بدجنسیه
Nothing's for free
هیچی مجانی نیست
It's money and technology
همش پول و تکنولوژیه
Together we'd be deadly
با هم دیگه ما نابود کننده خواهیم بود
Deadly
نابود کننده
Deadly
نابود کننده
[Chorus]
Hit it and run
بزن و در رو
Let's hit it and run
بیا بزنیم و در بریم
Hit it and run
بزن و در رو
Hit it and run
بزن و در رو
Baby hit it and run,
عزیزم بزن و در رو
Hit it and run
بزنیم و در بریم
[Post-Chorus]
You and me
من و تو
On a spree
خوشیم
Takin' over
همه چی تحت کنترلمونه
All obey hey,
همه پیروی میکنن ازمون
Wanna be your soldier
میخوام سرباز تو باشم
Hit it and run
بزن و در رو
Baby, hit it and run
عزیزم , بزن و در رو
Hit it and run
بزنیم و در بریم
Hit it and run
بزنیم و در بریم