خانه ترجمه ها گالری

High by the beach

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Intro]
High-igh-igh-igh
یالاااااا
High-igh-igh-igh
بالاااااا
[Verse 1]
Boy, look at you looking at me
پسر ببین چجوری داری منو نگاه میکنی
I know you know how I feel
ميدونم که ميدونی الان چه حسی دارم
Loving you is hard, being here's harder
دوست داشتن تو سخته.اینجا موندن سخت تره
You take the wheel
همه چی پاي خودت(هر کاری میخوای بکن)
I don't wanna do this anymore
دیگه نمیخوام اینکارو بکنم
It's so surreal, I can't survive
خيلی غیرواقعیه، نمیتونم دووم بیارم
If this is all that's real
اگه تمام واقعيت اين باشه
[Chorus]
All I wanna do is get high by the beach
تمام چیزی که میخوام های شدن کنار ساحله
Get high by the beach, get high
کنار ساحل مواد بزنم، برم فضا(اوج بگيرم)
All I wanna do is get by by the beach
تمام کاری که ميخوام بکنم اينه که کنار ساحل اوج بگیرم
Get by, baby, baby, bye bye
از کنار ساحل رد بشم،عزيزم بيبي باي باي
The truth is I never
حقيقت اينه که هيچ وقت
Bought into your bullshit
خريدار مزخرفاتی که ميگفتی نبودم
When you would pay tribute to me
وقتی که بهم احترام میذاشتی
'Cause I know that
چون میدونستم که
All I wanted to do is get high by the beach
همه ی کاری که میخواستم بکنم این بود که کنار ساحل مواد بزنم
Get high baby, baby, bye bye
برم فضااا عزیزم ، عزیزم ، بای ، بای
[Verse 2]
Boy, look at you looking at me
پسر ببین چجوری داری منو نگاه میکنی
I know you don't understand
ميدونم که درک نميکنی
You could be a bad motherfucker
تو ميتونی يه عوضی مادر به خطا باشی
But that don't make you a man
ولی اينطوری بودن ازت يه مرد نمی سازه
Now you're just another one of my problems
الان تو فقط يکی ديگه از مشکلاتم شدی
Because you got out of hand
چون تو ديگه از کنترل خارج شدی
We won't survive
ما دووم نمياريم
We're sinking into the sand
به درون ماسه ها فرو ميريم
[Chorus]
All I wanna do is get high by the beach
تمام چیزی که میخوام های شدن کنار ساحله
Get high by the beach, get high
کنار ساحل مواد بزنم، برم فضا(اوج بگيرم)
All I wanna do is get by by the beach
تمام کاری که ميخوام بکنم اينه که کنار ساحل اوج بگیرم
Get by, baby, baby, bye bye
از کنار ساحل رد بشم،عزيزم بيبي باي باي
The truth is I never
حقيقت اينه که هيچ وقت
Bought into your bullshit
خريدار مزخرفاتی که ميگفتی نبودم
When you would pay tribute to me
وقتی که بهم احترام میذاشتی
'Cause I know that
چون میدونستم که
All I wanted to do is get high by the beach
همه ی کاری که میخواستم بکنم این بود که کنار ساحل مواد بزنم
Get high baby, baby, bye bye
برم فضااا عزیزم ، عزیزم ، بای ، بای
[Bridge]
Lights, camera, acción
نور , دوربين , حركت
I'll do it on my own
خودم از پس کارهام بر خواهم اومد
Don't need your money, money
به پول تو احتياجی ندارم
To get me what I want
برای بدست آوردن چیزایی که میخوام
Lights, camera, acción
نور , دوربين , حركت
I'll do it on my own
خودم از پس کارهام بر خواهم اومد
Don't need your money, money
به پول تو احتياجی ندارم
To get me what I want
برای بدست آوردن چیزایی که میخوام
[Chorus]
All I wanna do is get high by the beach
تمام چیزی که میخوام های شدن کنار ساحله
Get high by the beach, get high
کنار ساحل مواد بزنم، برم فضا(اوج بگيرم)
All I wanna do is get by by the beach
تمام کاری که ميخوام بکنم اينه که کنار ساحل اوج بگیرم
Get by, baby, baby, bye bye
از کنار ساحل رد بشم،عزيزم بيبي باي باي
The truth is I never
حقيقت اينه که هيچ وقت
Bought into your bullshit
خريدار مزخرفاتی که ميگفتی نبودم
When you would pay tribute to me
وقتی که بهم احترام میذاشتی
'Cause I know that
چون میدونستم که
All I wanted to do is get high by the beach
همه ی کاری که میخواستم بکنم این بود که کنار ساحل مواد بزنم
Get high baby, baby, bye bye
برم فضااا عزیزم ، عزیزم ، بای ، بای
[Harmonization]
High-igh-igh-igh-igh-igh-igh-igh-igh
با لا ا ا ا
High-igh-igh-igh-igh-igh
بالا با لا ا ا ا
High-igh-igh-igh-igh-igh-igh
بالا با لا لا لا لا ا ا ا ا
High-igh-igh-igh-igh-igh-igh-igh
اوج و ج ج ج
[Outro]
Everyone can start again
هرکسی ميتونه از اول شروع کنه
Not through love but through revenge
نه به واسطه عشق بلکه به واسطه انتقام
Through the fire, we're born again
از ميون آتش دوباره متولد ميشيم(از مشكلات پيروز ميشيم)
Peace by vengeance brings the end
صلح با انتقام پايان مياره