خانه ترجمه ها گالری

Hapiness is a butterfly

  • نام آلبوم : Norman fu***g rockwell
  • رکورد : 2019 - 2017
  • طول آلبوم : 67:38
  • تهیه کننده : Jack Antonoff , Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Andrew Watt ,Happy Perez ,Kieron Menzies ,Dean Reid , Mighty Mike

ترجمه


[Verse 1]
Do you want me or do you not?
منو می خوای یا نه؟
I heard one thing, now I'm hearing another
من یه چیز شنیدم، الان چیز دیگه می شنوم
Dropped a pin to my parking spot
یه مانع گذاشتم تو جا پارکینگم
The bar was hot, it's 2 AM, it feels like summer
بار ( مِی خونه) گرم بود، ساعت ۲ صبح، انگار تابستونه.
[Refrain 1]
Happiness is a butterfly
خوشحالی یه پروانست
Try to catch it like every night
سعی میکنم بگیرمش، تقریبا هرشب
It escapes from my hands into moonlight
از دستم فرار می کنه به سمت نور ماه
Everyday is a lullaby
هر روز یه لالایی هست که
I hum it on the phone like every night
من مثل هر شب پشت تلفن زمزمه می کنمش
And sing it for my babies on the tour life
و برای عشق هام که تو تور هستن می خونمشون
Ah-ah
آه آه
[Pre-Chorus]
If he's a serial killer, then what's the worst
اگه اون یه قاتل سریالیه، دیگه چه چیزی بدتر از اون
That could happen to a girl who's already hurt?
میتونه برای دختری که همین الانشم آسیب دیده اتفاق بیفته؟
I'm already hurt
من الانشم آسیب دیده ام
If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed
اگر اون انقدر که میگن بده، پس فکر کنم من نفرین شده ام
Looking into his eyes, I think he's already hurt
داخل چشماش نگاه می کنم، فکر کنم اون هم آسیب دیده
He's already hurt
اون هم آسیب دیده
[Chorus]
I said, "Don't be a jerk, don't call me a taxi"
من بهش گفتم: "عوضی نباش، برام تاکسی نگیر"
Sittin' in your sweatshirt, cryin' in the backseat
تو صندلی عقب ماشین گریه می کنم درحالی که سوییشرت تو رو پوشیدم
Ooh, oh-oh
اوه، اوه
I just wanna dance with you
من فقط می خوام باهات برقصم
Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley
هالیوود، بلک ربیت تو کوچه
I just wanna hold you tight down the avenue, oh-oh
فقط می خوام که سفت بغلت کنم وقتی که تا میدون رو قدم میزنیم
I just wanna dance with you
من فقط می خوام باهات برقصم
I just wanna dance with you
من فقط می خوام باهات برقصم
[Post-Chorus]
Baby, I just wanna dance with you
عزیزم، من فقط می خوام باهات برقصم
(Dance, with you, dance)
( برقصم، با تو برقصم )
Baby, I just wanna dance with you
عزیزم، من فقط می خوام باهات برقصم
(Dance, with you)
( برقصم، با تو )
[Verse 2]
Left the canyon, drove to the club
کَنیون ( منطقه ای در آمریکا ) رو رها کردم و به سمت کلاب روندم
I was one thing, now I'm being another
یه چیز بودم، الان تبدیل به چیز دیگه ای شدم
Go down to Sunset in the truck
به سمت غروب آفتاب با کامیونم حرکت می کنم
I'll pick you up if you're in town, I'm coming
من تو رو سوار می کنم اگر توی شهر باشی، دارم میام
Ah-ah
آه آه
[Refrain 2]
Happiness is a butterfly
خوشحالی یه پروانست
We should catch it while dancing, I
که باید موقع رقصیدن بگیریمش
Lose myself in the music, baby
من توی موزیک غرق میشم عزیزم
Everyday is a lullaby
هر روز یه لالایی هست که
Try to catch it like lightning, I
سعی میکنم مثل رعد بگیرمش
Sing it into my music, I'm crazy
و تو آهنگام میخونمش (لالایی رو)، من دیوونه م
[Pre-Chorus]
If he's a serial killer, then what's the worst
اگه اون یه قاتل سریالیه، دیگه چه چیزی بدتر از اون
That could happen to a girl who's already hurt?
میتونه برای دختری که همین الانشم آسیب دیده اتفاق بیفته؟
I'm already hurt
من الانشم آسیب دیده ام
If he's as bad as they say, then I guess I'm cursed
اگر اون انقدر که میگن بده، پس فکر کنم من نفرین شده ام
Looking into his eyes, I think he's already hurt
داخل چشماش نگاه می کنم، فکر کنم اون هم آسیب دیده
He's already hurt
اون هم آسیب دیده
[Chorus]
I said, "Don't be a jerk, don't call me a taxi"
من بهش گفتم: "عوضی نباش، برام تاکسی نگیر"
Sittin' in your sweatshirt, cryin' in the backseat
تو صندلی عقب ماشین گریه می کنم درحالی که سوییشرت تو رو پوشیدم
Ooh, oh-oh
اوه، اوه
I just wanna dance with you
من فقط می خوام باهات برقصم
Hollywood and Vine, Black Rabbit in the alley
هالیوود، بلک ربیت تو کوچه
I just wanna hold you tight down the avenue, oh-oh
فقط می خوام که سفت بغلت کنم وقتی که تا میدون رو قدم میزنیم
I just wanna dance with you
من فقط می خوام باهات برقصم
I just wanna dance with you
من فقط می خوام باهات برقصم
[Post-Chorus]
Baby, I just wanna dance with you
عزیزم، من فقط می خوام باهات برقصم
(Dance, with you, dance)
( برقصم، با تو برقصم )
Baby, I just wanna dance with you
عزیزم، من فقط می خوام باهات برقصم
(Dance, with you)
( برقصم، با تو )