خانه ترجمه ها گالری

Gramma

  • نام آلبوم : A.K.A. Lizzy Grant
  • رکورد : 2008
  • طول آلبوم : 47:38
  • تهیه کننده : David Kahne

ترجمه


[Chorus 1]
Gramma said she'll leave the lights on for me
مامان بزرگ گفت برام چراغ هایی رو باقی خواهد گذاشت
Gramma said the flags are waving for me
مامان بزرگ گفت پرچم ها برای من تکان میخورند
Gramma said that somewhere out there there's a good man
مامان بزرگ گفت یه جای اون دور ها یه مرد اه خوب
Waiting for me
منتظر من اه
[Verse 1]
A-M-E-R-I-C-A
آ.م.ر.ی.ک.ا
All I want to do is play
فقط میخوام بازی کنم
See the city every day
هر روز شهر رو ببینم
Pretty party nation
جشن زیبای ملی
Tell me that you think I'm good
بگو که فکر میکنی من خوب ام
Happy that I make you glad
خوشحالم که خوشحالت کردم
Cause I don't want to think I'm bad, Gramma
چون من نمیخوام فکر کنم بد ام؛ مامان بزرگ
I don't want to think I'm bad
نمیخام فکر کنم بد ام
[Chorus 1]
Gramma said she'll leave the lights on for me
مامان بزرگ گفت برام چراغ هایی رو باقی خواهد گذاشت
Gramma said the flags are waving for me
مامان بزرگ گفت پرچم ها برای من تکان میخورند
Gramma said that somewhere out there there's a good man
مامان بزرگ گفت یه جای اون دور ها یه مرد اه خوب
Waiting for me
منتظر من اه
[Chorus 2]
Gramma said she'll leave the lights on for me
مامان بزرگ گفت برام چراغ هایی رو باقی خواهد گذاشت
Don't you know, you don't need a thing?
نمیدونی؛ چیزی نیاز نداری؟
Gramma said that somewhere out there there's a good man
مامان بزرگ گفت یه جای اون دور ها یه مرد اه خوب
Waiting for me
منتظر من اه
[Verse 2]
T-R-O-U-B-L-E
د.ر.د.س.ر
Trouble's what feels good to me
دردسر چیزی که برام خوب به نظر میاد
Crazy as since I was three
از زمانی که اونجا بودم دیوونه ام
Now I'm out to get you
الان من بیرونم تا پیدات کنم
But I been better lately, Ma
ولی بهتر از این هم بوده ام
And I'm in love with everyone
و عاشق همه ام
And I don't want to think I'm wrong
و نمیخوام فکر کنم اشتباه کردم
Just for feeling pretty
فقط برای اینکه احساس کنم زیبام
[Chorus 1]
Gramma said she'll leave the lights on for me
مامان بزرگ گفت برام چراغ هایی رو باقی خواهد گذاشت
Gramma said the flags are waving for me
مامان بزرگ گفت پرچم ها برای من تکان میخورند
Gramma said that somewhere out there there's a good man
مامان بزرگ گفت یه جای اون دور ها یه مرد اه خوب
Waiting for me
منتظر من اه
Gramma said she'll leave the lights on for me
مامان بزرگ گفت برام چراغ هایی رو باقی خواهد گذاشت
Gramma said the flags are waving for me
مامان بزرگ گفت پرچم ها برای من تکان میخورند
Gramma said that somewhere out there there's a good man
مامان بزرگ گفت یه جای اون دور ها یه مرد اه خوب
Waiting for me
منتظر من اه
[Verse 3]
I want to be the whole world's girl, Gramma
میخام دختر کل جهان باشم مامان بزرو
I want to be the whole world's girl
میخام دختر کل جهان باشم
I want to be the whole world's girl, Gramma
میخام دختر کل جهان باشم مامان بزرو
Tell me do you think that's wrong?
بم بگو که به نظرت اشتباهه
Don't cry, honey, crazy girl
گریه نکن؛ عسلم ؛ دختر دیوونه
Don't you know you are the world?
میدونستی تو کل جهانی؟
Every time you feel unsure
هر وقت بش شک کردی
Try remember what you are
سعی کن یادت بیاد که کی هستی
[Chorus 1]
Gramma said she'll leave the lights on for me
مامان بزرگ گفت برام چراغ هایی رو باقی خواهد گذاشت
Gramma said the flags are waving for me
مامان بزرگ گفت پرچم ها برای من تکان میخورند
Gramma said that somewhere out there there's a good man
مامان بزرگ گفت یه جای اون دور ها یه مرد اه خوب
Waiting for me
منتظر من اه
[Chorus 3]
Gramma said she'll leave the lights on for me
مامان بزرگ گفت برام چراغ هایی رو باقی خواهد گذاشت
Honey, don't you know you have everything?
عسلم ؛ نمیدونی که تو همه چیز داری؟
Gramma said that somewhere out there there's a good man
مامان بزرگ گفت یه جای اون دور ها یه مرد اه خوب
Waiting for me
منتظر من اه
[Chorus 1]
Gramma said she'll leave the lights on for me
مامان بزرگ گفت برام چراغ هایی رو باقی خواهد گذاشت
Gramma said the flags are waving for me
مامان بزرگ گفت پرچم ها برای من تکان میخورند
Gramma said that somewhere out there there's a good man
مامان بزرگ گفت یه جای اون دور ها یه مرد اه خوب
Waiting for me
منتظر من اه