خانه ترجمه ها گالری

Goodbye kisses

  • نام آهنگ : Goodbye kisses
  • رکورد : 2012
  • طول آهنگ : 3:51
  • تهیه کننده : Dan the Automator

ترجمه


Doomed from the start
محکوم به فنا از همون اول
We met with a goodbye kiss
وقتی با بوسه خداحافظی موجه شدم،
I broke my wrist
مچم را شکستم
It all kicked off
همه اش شروع شد!
I had no choice
انتخاب دیگری نداشتم
You said that you didn't mind
گفتی که برایت اهمیتی ندارد
'Cause love's hard to find
چون پیدا کردن عاشقان دشوارست
Maybe the days we had are gone
شاید روزهای جداییمون فرا رسیدن
Living in silence for too long
مدت طولانی را در سکوت بسر بردیم
Open your eyes and what do you see?
چشمت را باز کن، چه می بینی
No more laughs
دیگر نمیخندی
No more photographs
عکسی نمیبینی
Turning slowly
به آهستگی بر میگردی
Looking back, see
به گذشته نگاه می کنی، ببین
No words can save this
حرفی برای (بهبود رابطه ما نمانده)
You're broken
تو شکسته شدی
And I'm pissed
و من عصبانی
Run along
میدوم
Like I'm supposed to
گویی که آن مردی هستم
Be the man
قرار بود باشم
I ought to
من باید
Rock and Roll
راک اند رول
Sent us insane
دیوانه مان کن
I hope someday that we will meet again
امیدوارم روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
Running wild
وحشیانه میدوم
Giving it everyone
آنرا به همه میدهم
Now that's all done
و حال تمام میشود
Maybe the days we had are gone
شاید روزهای جداییمون فرا رسیدن
Living in silence for too long
مدت طولانی را در سکوت بسر بردیم
Open your eyes and what do you see?
چشمت را باز کن، چه می بینی
No more laughs
دیگر نمیخندی
No more photographs
عکسی نمیبینی
Turning slowly
به آهستگی بر میگردی
Looking back, see
به گذشته نگاه می کنی، ببین
No words can save us
حرفی برای (بهبود رابطه ما نمانده)
You're broken
تو شکسته شدی
And I'm pissed
و من عصبانی
Run along
میدوم
Like I'm supposed to
گویی که آن مردی هستم
Be the man
قرار بود باشم
I ought to
من باید
Rock and Roll
راک اند رول
Sent us insane
دیوانه مان کن
I hope someday that we will meet again
امیدوارم روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم
You go your way
تو راه خودت
And I'll go my way
و من نیز راه خودم
No words can save us
حرفی برای (بهبود رابطه ما نمانده)،
This lifestyle made us
این زندگی مجبورمان کرد
Run along
میدوم
Like I'm supposed to
گویی که آن مردی هستم
Be the man
قرار بود باشم
I ought to
من باید
Rock and Roll
راک اند رول
Sent us insane
دیوانه مان کن
I hope someday that we will meet again
امیدوارم روزی باز همدیگر را ملاقات کنیم