خانه ترجمه ها گالری

God knows i tried

  • نام آلبوم : Honeymoon
  • رکورد : 2015 - 2014
  • طول آلبوم : 65:06
  • تهیه کننده : Lana Del Rey , Kieron Menzies ,Rick Nowels

ترجمه


[Intro]
Hmmm-mm
هممم ممم
Hmmm-mm
هممم ممم
[Verse 1]
Sometimes I wake up in the morning
بعضی وقتها که از خواب بیدار میشم
To red, blue, and yellow skies
وقتی هوا هنوز گرگ و میشه
It's so crazy I could drink it like tequila sunrise
رنگش خیلی دیوانه کننده است ک میتونم مثل تکیلا بنوشمش
Put on that Hotel California
توی اون هتل تو کالیفرنیا
Dance around like I'm insane
دور و بر میرقصم انگار دیوونم
I feel free when I see no one
احساس آزادی میکنم وقتی هیچکس رو نمیبینم
And nobody knows my name
و هیچکس اسممو نمیدونه
[Chorus]
God knows I live
خدا میدونه من زندگی میکنم
God knows I died
خدا میدونه من مردم
God knows I begged
خدا میدونه من التماس کردم
Begged, borrowed and cried
التماس کردم،قرض کردم و گریه کردم
God knows I loved
خدا میدونه من عاشق بودم
God know I lied
خدا میدونه که من دروغ گفتم
God knows I lost
خدا میدونه ک من گم شدم
God gave me life
خدا بهم زندگی داده
And God knows I tried
و خدا میدونه ک من تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
[Verse 2]
Sometimes I wake up in the morning
بعضی وقتها که از خواب بیدار میشم
To red, blue and yellow lights
وقتی هوا گرگ و میشه(نور ها رنگ های مختلف دارن )
On Monday they destroyed me
روز دوشنبه اونا منو نابود کردن
But by Friday I'm revived
اما تا جمعه من دوباره ب دنیا اومده بودم
Put on that hotel California
اون لباس هتل کالیفرنیا رو میپوشم
Wear my blinders in the rain
و چشم بندهامو توی بارون ب چشمام میبندم
I've got nothing much to live for
من چیز زیادی برای زندگی کردن ندارم
Ever since I found my fame
از زمانی که شهرتمو پیدا کردم
[Chorus]
God knows I live
خدا میدونه من زندگی میکنم
God knows I died
خدا میدونه من مردم
God knows I loved
خدا میدونه من عاشق بودم
God knows I lied
خدا میدونه من دروغ گفتم
God knows I begged
خدا میدونه من التماس کردم
Begged, borrowed and cried
التماس کردم،قرض کردم و گریه کردم
God knows I lost
خدا میدونه ک من گم شدم
God gave me life
خدا بهم زندگی داده
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
[Bridge]
So let there be light
پس بزار اونجا نور باشه
Let there be light
بذار اونجا نور باشه
Light up my life
زندگیمو روشن کن
Light up my life
زندگیمو روشن کن
Let there be light
بذار اونجا نور باشه
Let there be light
بذار اونجا نور باشه
Light up my life
زندگیمو روشن کن
Light up my life
زندگیمو روشن کن
[Chorus]
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم
God knows I tried
خدا میدونه تلاش کردم