خانه ترجمه ها گالری

God bless america

  • نام آلبوم : Lust for Life
  • رکورد : 2017 - 2016
  • طول آلبوم : 71:56
  • تهیه کننده : Lana Del Rey ,Rick Nowels ,Kieron Menzies ,Dean Reid ,Benny Blanco ,Boi-1da ,Emile Haynie ,Tim Larcombe ,Sean Ono , Lennon ,Max Martin ,Metro Boomin ,Mighty Mike , Jahaan Sweet

ترجمه


[Verse 1]
Take me as I am, take me, baby, in stride
منو اونطوری که هستم قبول کن، قبول کن منو همینطوری
Only you can save me tonight
فقط تو میتونی امشب منو نجات بدی
There's nowhere to run, nowhere to hide
هیچ جا برای فرار کردن یاقایم شدن وجود نداره
You let me in, don't leave me out, or leave me dry
تو خودت به من اجازه دادی وارد دنیات بشم، تنهام نذار، منو دست خالی تنها نذار
[Pre-Chorus]
Even when I'm alone, I'm not lonely
حتی وقتی تنهام، تنها نیستم
I hear the sweetest melodies
من شیرین ترین اهنگ ها رو میشنم
(Sweetest melodies)
(شیرین ترین ملودی ها)
On the fire escapes of the city
در راهرو های فرار شهر
Sounds like I am free
مثل اینکه من ازادم
(It's got me singing)
باعث شده كه من اهنگ بخونم
[Chorus]
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده
And all the beautiful women in it
و همه زن های زیبای در آن
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده
And all the beautiful women in it, may you
و به همه خانم های زیباش ، شاید تو
Stand proud and strong like Lady Liberty, shining all night long
با غرور و قدرت مثل یک زن رها ایستادند و تموم شب رو میدرخشن
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده
[Verse 2]
Take me as I am, don't see me for what I'm not
منو اونطوری که هستم بپذیر ، نه اونجوری که خودت میخوای ببینی
Only you can hear me tonight
امشب تو فقط می توانی به من گوش دهی
Keep your light on, babe, I might be standing outside
چراغا رو روشن بزار شاید من اون بیرون منتظرت باشم
You let me in, don't leave me out, or leave me dry
تو خودت به من اجازه دادی وارد دنیات بشم، تنهام نذار، منو دست خالی تنها نذار
[Pre-Chorus]
Even walking alone, I'm not worried
حتی وقتی تنهام نگران نیستم
I feel your arms all around me
دستانت را دور خودم حس میکنم
(Arms around me)
دستهات دور من
In the air on the streets of the city
در هوا در خیابان های شهر
Feels like I am free
حس اینکه من ازادم
(It's got me thinking)
(اين منو به فكر كردن وا داشته)
[Chorus]
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده
And all the beautiful women in it
و همه زن های زیبای در آن
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده
And all the beautiful women in it, may you
و به همه خانم های زیباش ، شاید تو
Stand proud and strong like Lady Liberty, shining all night long
با غرور و قدرت مثل یک زن رها ایستادند و تموم شب رو میدرخشن
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده
[Bridge]
(Sweetest melodies)
(شیرین ترین ملودی ها)
Even with you I've got no one to lose
حتی با تو کسی را برای از دست دادن ندارم
So you'd better believe that nobody can make me feel lonely
پس بهتره باور کنی کسی نمیتونه به من حس تنهایی بده
Because I hear
چون من شنیدم
(Sweetest melodies)
(شیرین ترین ملودی ها)
Even when you talk that talk with the lights on
حتی وقتی تو اون حرفو با چراغای روشن میزنی
I still somehow know that I'll never feel, ever feel lonely
من هنوزم یه جورایی میدونم من هرگز احساس تنهایی نخواهم کرد
I have no fear
من هیچ ترسی ندارم
(It's got me thinking, yeah)
(باعث شد فکر کنم)
[Chorus]
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده
And all the beautiful women in it
و همه زن های زیبای در آن
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده
And all the beautiful women in it, may you
و به همه خانم های زیباش ، شاید تو
Stand proud and strong like Lady Liberty, shining all night long
با غرور و قدرت مثل یک زن رها ایستادند و تموم شب رو میدرخشن
God bless America
خدا به آمریکا برکت بده